Jump to content

CHIC

-

Gwasanaethau

Mae CHIC yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i’n haelodau yn y sector tai fforddiadwy, i gyrff sector cyhoeddus eraill ac i’n helusennau. Rydym yn darparu datrysiadau caffael a chefnogaeth contract, gan greu arbedion ariannol, effeithlonrwydd a mwy o werth cymdeithasol.

  • Mae gan ein haelodau fynediad at amrywiaeth eang o gontractwyr, cyflenwyr, masnachwyr ac ymgynghorwyr trwy ein fframweithiau a DPS (System Bwrcasu Ddeinamig), y gellir eu cael trwy gystadleuaeth ‘mini’ neu ddyfarniad uniongyrchol.
  • Mae aelodaeth o CHIC am ddim ac ar gael i unrhyw gorff sector cyhoeddus. Ar ôl dod yn aelod o CHIC, bydd y Pennaeth Gwasanaethau Aelodau (Cymru) yn eich helpu ar eich taith gaffael. Nid oes unrhyw ymrwymiad i ddefnyddio gwasanaethau CHIC ar ôl ymaelodi, ond mwyaf yn y byd y byddwch yn defnyddio ein set o ddatrysiadau, mwyaf yn y byd y byddwch yn ei arbed.
  • Mae ein Pennaeth Gwasanaethau Aelodau, sy’n gweithio o Gymru, yn rhoi un man cyswllt i aelodau.
  • Trwy ein gwasanaeth wedi ei reoli rydym yn darparu cefnogaeth eang trwy gydol y broses gaffael, gan gynnwys gwasanaethau aelodau dynodedig a chefnogaeth i reoli cadwyn gyflenwi. Ar ôl i gontractau gael eu dyfarnu, rydym yn parhau i gynnig cefnogaeth trwy roi cyngor parhaus a rhoi adroddiadau i’n haelodau.
  • Rydym yn rheoli catalogau prisiau cystadleuol.
  • Gallwn ddarparu Adroddiadau Trafodion Aelod ac Adroddiadau Dadansoddwyr Cost y Diwydiant i’r aelodau sydd â chontractau byw.
  • Mae ein helusen CHIP (Community and Housing Investment in People) yn cael ei chefnogi gan CHIC i sicrhau bod manteision gwerth cymdeithasol yn cael eu cyflawni o ganlyniad uniongyrchol i weithgareddau rheoli asedau a chaffael CHIC.

Buddion

Jackie Leonard, Pennaeth Gwasanaethau Aelodau (Cymru), yn disgrifio’r buddion CHIC i gymdeithasau tai Cymru isod.

"Rydym yn pontio’r bwlch rhwng meddwl yn strategol a chyflawni’n weithredol, gan gynnig arbenigedd rheoli asedau, caffael wedi ei reoli’n llawn, cefnogaeth ymarferol i aelodau, cyswllt penodol â’r gadwyn gyflenwi a chefnogaeth fasnachol".

Trwy ein gwybodaeth a’n profiad o Reoli Asedau rydym yn gallu deall beth mae cymdeithasau tai yn ceisio ei gyflawni yn rhwydd a thrwy weithio’n agos gyda nhw gallwn helpu i gyflawni caffael effeithlon a datrysiadau contract".

Canfyddwch pam y penderfynodd CHIC ddod yn un o aelodau partner masnachol CHC yn y blog yma.

Other Commercial Members

Barcud Shared Services

Barcud Shared Services

Siaradwch i: Nigel Ireland, Prif Weithredwyr

Gallagher

Gallagher

Mae Gallagher yn gynghorydd arbenigol sy'n darparu gwasanaethau risg, yswiriant ac ymgynghori.

Lovell

Lovell

Siaradwch i: Gemma Clisett, Cyfarwyddwr partneriaethau rhanbarthol

Quantum Advisory

Quantum Advisory

Siaradwch i: Stuart Price, Partner ac actiwari

RLH Architectural

RLH Architectural

Siaradwch i Nick Cox, Cyfarwyddwr Masnachol