Jump to content

Barcud Shared Services

Archwilio mewnol, caffael, rheoli risg, adolygiadau mewn llywodraethu ac ymgynghoriaeth mewn ystod eang o feysydd

Gwasanaethau

  • Archwilio mewnol

  • Datrysiadau caffael

  • Hyfforddiant, gweithdai ac ymgynghoriaeth ar Reoli Risg a Sicrwydd

  • Adolygiadau a hyfforddiant mewn llywodraethiant

  • Ymgynghoriaeth mewn ystod eang o feysydd yn cynnwys: cynllunio strategol, rheoli prosiectau, parhad busnes ac iechyd a diogelwch

  • Rydym yn y broses o ddatblygu cydwasanaethau ychwanegol i ateb anghenion cleientiaid

Buddion

O gofio am y cyfyngiadau ariannol cyfredol ac amcanion heriol y sector, rydym yn credu’n gryf fod cydwasanaethau yn hanfodol i sector LCC Cymru gyflawni ei amcanion a’i ddeilliannau drwy gynnig y buddion dilynol: arbedion cost, gwella ansawdd, mwy o gydnerthedd, lleihau baich rheoli, gostwng gorbenion a mwy o effeithiolrwydd.

Fel partner i CHC gobeithiwn y bydd yn cynyddu amlygrwydd y gwahaniaeth cadarnhaol a wnawn a chynyddu hygyrchedd ein gwasanaethau i fwy o aelodau cymdeithasau tai, gan felly alluogi mwy o sefydliadau i gynyddu eu heffeithlonrwydd a’u heffeitholdeb drwy ddefnyddio ein wasanaethau. Gobeithiwn hefyd y gallwn ddod â’n gwybodaeth ac arbenigedd i gefnogi prosiectau cydweithio gyda CHC ac aelodau eraill.

Canfyddwch pam y penderfynodd Barcud Shared Services ddod yn un o aelodau partner masnachol CHC yn y blog yma.

Other Commercial Members

Gallagher

Gallagher

Mae Gallagher yn gynghorydd arbenigol sy'n darparu gwasanaethau risg, yswiriant ac ymgynghori.

Lovell

Lovell

Siaradwch i: Gemma Clisett, Cyfarwyddwr partneriaethau rhanbarthol

Quantum Advisory

Quantum Advisory

Siaradwch i: Stuart Price, Partner ac actiwari

RLH Architectural

RLH Architectural

Siaradwch i Nick Cox, Cyfarwyddwr Masnachol