Jump to content
Housing Hub

Housing Hub

Visit our new member-only resource for the latest essential updates and useful resources.

Materion Tai

Materion Tai

Rydym yn awr yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r Grant Cymorth Tai (HSG) yn ei chyllideb ar gyfer 2024/25.

Ends Won't Meet

Ends Won't Meet

We're urging the UK and Welsh governments to act now and prevent social housing tenants being pushed further in to poverty by the cost of living. Find out more here.

Cost of living: how housing associations are tackling the crisis

Cost of living: how housing associations are tackling the crisis

As we campaign nationally, find out how housing associations are providing vital support to their tenants in Wales.

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw cynadleddau Gael

Hyfforddiant : 2405 — Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai - 2405
Hyfforddiant 2 half days Online
Ionawr 11, 2024 @ 1:00yh

Hyfforddiant : 2405 — Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai - 2405

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Pris Aelod

£150

Pris heb fod yn Aelod

£200

Hyfforddiant : 2407 — Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai - 2407
Mawrth 7, 2024 @ 1:00yh

Hyfforddiant : 2407 — Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai - 2407

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Pris Aelod

£150

Pris heb fod yn Aelod

£200

Cynhadledd Llywodraethiant CHC 2024
Cynadleddau 2 days voco St David's Hotel & Spa, Cardiff Bay
Mawrth 19, 2024 @ 9:30yb

Cynhadledd Llywodraethiant CHC 2024

Byw ein diben creiddiol

Mae ein Cynhadledd Llywodraethiant flynyddol bob amser yn rhoi cyfle i arweinwyr yn ein sector gymryd cam yn ôl, myfyrio ac ystyried y newidiadau sydd i ddod.

Cynhelir cynhadledd llywodraethiant 2024 ar 19 a 20 Mawrth 2024 a bydd ei ffocws ar sut y gall arweinyddiaeth, a seiliwyd ar systemau llywodraethiant a diwylliant effeithiol, fod yn sbardun i’ch sefydliad i wneud y gwahaniaeth mwyaf i denantiaid a’r cymunedau yr ydych yn gweithio ynddynt.

Gwyddom fod heriau lluosog a chymhleth, sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd, yn wynebu eich tenantiaid a’ch sefydliad. Bydd y digwyddiad yn rhoi amser a lle i ddathlu y llu o ddatrysiadau a chyfleoedd o fewn y sector ac ymhellach i ffwrdd ac ystyried sut y gallwch gynyddu eich heffaith i’r eithaf.

Bydd tocynnau ar gael yn y dyfodol agos.


Beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud...

£327m a fuddsoddwyd i ddatblygu cartrefi newydd yn 2017/18, cynnydd o bron 7% o 2016/17

Cynnydd o 5% mewn trosiant ar gyfer y sector, gyda £445m o hwnnw wedi'i fuddsoddi'n ôl i adfywio drwy gydol y flwyddyn

Mae'r sector yn awr yn berchen ac yn rheoli 162,439 o gartrefi

Roedd gwariant uniongyrchol cymdeithasau tai yng Nghymru yn £1.2bn yn 2018, gyda 84% o'r gwariant hwnnw wedi'i gadw yng Nghymru

Mae'r effaith cyflenwr anuniongyrchol yn golygu fod cyfanswm y cyfraniad i'r economi dros £2bn

Dangosir lefelau asedau cymdeithasau, llai dibrisiant, ar £7.4bn, cynnydd o 7.2% ers 2017