Jump to content
Dewislen

Am CHC

Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yw llais cymdeithasau tai yng Nghymru.

Rydym yn cynrychioli ac yn cefnogi 36 cymdeithas tai yng Nghymru. Mae ein haelodau yn darparu bron 165,000 o gartrefi i 10% o boblogaeth Cymru.

Community Housing Cymru staff smiling and listening to to housing association members

Dangosodd pandemig Covid 19 rôl hanfodol ‘cartref’ i fywyd pawb. Roedd ein cartrefi yn cynrychioli rhywle diogel, cysurus a saff i ddod drwy storm y pandemig. Rhywle oedd yn addasu i’r newid yn ein hanghenion. Rhywle wedi cysylltu gyda’n gwaith, addysg, mynediad i wasanaethau cyhoeddus a’n gilydd.

Nid yw ‘cartref’ erioed wedi golygu mwy. Ond nid felly y mae hi i bawb. Mae gan gymdeithasau tai Cymru weledigaeth ar gyfer ‘Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb’. Ein gwaith yw eu helpu i gyflawni’r weledigaeth hon.

Ein cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw galluogi ein haelodau i fod yn wych. Mae ein cynllun corfforaethol ar gyfer 2019-22 yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau sy’n bwysig iddynt.

Warm, safe, affordable home being built by housing association in Wales

Dylanwadu ar amgylchedd gweithredu ein haelodau:

Mae ein haelodau yn sefydliadau annibynnol, nid-er-elw sy’n ymdrechu i ddarparu tai fforddiadwy i ateb y galw tra’n buddsoddi mewn cymunedau. Ein nod yw sicrhau fod hyn yn parhau.

Mae amgylchedd gweithredu ffafriol gyda chyllid addas, gwneud polisi a rheoleiddio, yn rhoi sicrwydd, yn gostwng risg ac yn cynyddu’r cyfleoedd i wneud cartref da yn hawl sylfaenol i bawb yng Nghymru.

Dweud stori y sector:

Rydym yn rhoi tai ar yr agenda ac yn sicrhau ei fod yn parhau yn flaenoriaeth i’r llywodraeth. Drwy wneud hyn yn effeithlon, gwyddom ein bod yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r effaith y gall cartref da ei gael a chadarnhau sefyllfa’r sector fel partner dibynadwy ac uchel ei barch.

Mae dweud stori’r sector hefyd yn bwysig i ddenu staff ac aelodau bwrdd i’r sector.

Paratoi aelodau i fod yn barod ar gyfer y dyfodol:

Rydym eisiau ‘Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb’, ond ni fyddwn yn cyrraedd yno drwy fusnes fel arfer. Rydym ar flaen y gad gyda ffyrdd newydd o feddwl a ffyrdd newydd o weithio ac mae’n haelodau yn barod ar gyfer yr her.

Darparu gwasanaethau rhagorol i aelodau:

Bodolwn i gefnogi ein haelodau gwych. Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn flaengar a deinamig, gyda gwasanaethau sy’n berthnasol ac yn ychwanegu gwerth. Mae ein gweithgaredd masnachol, sy’n cynnwys nawdd, arddangos, aelodaeth fasnachol a phartneriaethau, yn ein galluogi i ymestyn ein ffioedd aelodaeth a gwneud mwy fyth. Mae hyn yn ffrwd incwm pwysig i ni a byddwn hefyd yn parhau i ddarparu gwasanaethau rhagorol i’n partneriaid masnachol.

Rhedeg sefydliad gwych i aelodau:

Drwy fod yn sefydliad dyfeisgar sy’n darparu gwasanaethau rhagorol i wasanaethau yn y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon, byddwn yn cyflawni ein nodau strategol.

Mae aelodau o gymdeithasau tai Taf, RHA, Newydd, Pobl a Linc yn cael sylw yn ein ffilm sy’n dweud stori ein Cynllun Corfforaethol 2019 – 2022.

Rhoddir sylw i aelodau o gymdeithasau tai Taf, Rhondda, Newydd, Pobl a Linc yn ein ffilm sy’n dweud stori ein Cynllun Corfforaethol 2019 – 2022.

Ein Rôl

Bod yn brif lais y sector tai cymdeithasol.

Hyrwyddo’r sector tai cymdeithasol yng Nghymru.

Hyrwyddo lliniaru caledi ariannol drwy ddarpariaeth y sector o dai cymdeithasol cost isel.

Annog a hwyluso darpariaeth, adeiladu, gwella a rheoli tai cymdeithasol cost isel gan gymdeithasau tai yng Nghymru.

Darparu gwasanaethau, addysg, hyfforddiant, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’n haelodau.

Lansiodd CHC weledigaeth ugain mlynedd ‘Gorwelion Tai ar gyfer cymdeithasau tai Cymru ym mis Tachwedd 2017 y gallwch ei ddarllen yma. Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, ac mae ymrwymiadau’r weledigaeth yn cynnwys ymrwymiad i adeiladu 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036.

Mae cymdeithasau tai yn darparu mwy na 158,000 o gartrefi fforddiadwy ac mae tua 10% o boblogaeth Cymru yn byw yn eu heiddo. Mae ganddynt rôl bwysig yn economi Cymru. I gael yr wybodaeth economaidd ddiweddaraf, cliciwch yma.

Caiff y sector tai cymdeithasol ei reoleiddio gan dîm rheoleiddio tai Llywodraeth Cymru a'i oruchwylio gan Fwrdd Rheoleiddiol Cymru. Mewn ymgynghoriad gydag aelodau, tenantiaid, cyllidwyr a Llywodraeth Cymru fe wnaethom helpu i ddatblygu ffordd newydd a gwell o reoleiddio'r sector. Bydd y fframwaith yma, a gymeradwywyd gan Fwrdd Rheoleiddiol Cymru, yn sicrhau mwy o dryloywder a chaiff ei threialu yn ystod 2017.

Rhif cofrestru elusen: 1128527