Jump to content
Dewislen

Materion Tai

Bob blwyddyn, mae Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) a Cymorth Cymru yn cydweithio i sicrhau bod tai cymdeithasol yn ganolog i syniadaeth Llywodraeth Cymru wrth iddi gyhoeddi ei chyllideb ddiweddaraf.

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) a Cymorth Cymru yn cydweithio i alw am gynnydd sylweddol yn y grant cymorth tai pan fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chyllideb ar gyfer 2022-23.

Y Grant Cymorth Tai (HSG) yw prif ffrwd cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer atal digartrefedd a chefnogi byw annibynnol. Bob blwyddyn mae’n helpu mwy na 60,000 o bobl i osgoi digartrefedd, dianc rhag cam-driniaeth, byw yn eu cartrefi eu hunain a ffynnu yn eu cymunedau. Drwy ddarparu llochesi, llety â chymorth a gwasanaeth cefnogi tenantiaeth, mae’r HSG yn atal pobl rhag cysgu ar y stryd, galluogi pobl i adael perthynas o gamdriniaeth, helpu pobl i oresgyn problemau iechyd meddwl, a gweithio gyda phobl i adeiladu ar eu cryfderau a chyflawni eu nod.

Eleni gofynnwn i Lywodraeth Cenedlaethol am dri pheth:

· Darparu setliad cyllid dangosol tair blynedd ar gyfer y Grant Cymorth Tai, sy’n cynyddu gan o leiaf chwyddiant bob blwyddyn, o linell sylfaen o £166 miliwn.

· Buddsoddi o leiaf £300 miliwn ar gyfer Grant Tai Cymdeithasol yng nghyllideb Cymru 2022/23, i gyfanswm o £1.5 biliwn dros bum mlynedd.

· Dyrannu cyllid yng nghyllideb 2022/23 i alluogi awdurdodau lleol i barhau i ddarparu llety argyfwng a chymorth i bobl sy’n profi digartrefedd.

Ble gallaf gael mwy o wybodaeth?

Mae ein hadroddiad effaith ar gael yma.

Pa wahaniaeth a wnaeth yr ymgyrch o’r blaen?

Yn dilyn lobio ar y cyd rhwng CHC a Cymorth Cymru, gwnaed buddsoddiad sylweddol ym maes mynd i’r afael â digartrefedd a chefnogi byw annibynnol. Yn dilyn buddsoddiad o tua £50m mewn llety argyfwng a thrawsnewid tai â chymorth yn ystod 2020/21, cynyddwyd cyllid ar gyfer cymorth tai gan $50 miliwn ac atal digartrefedd gan £4 miliwn ar gyfer 2021. Mae hyn yn gynnydd o 32% a 22% yn yr un drefn ar 2020/21, ac yn gwrthdroi 10 mlynedd o doriadau gwir dermau i gyllid cymorth cysylltiedig â thai.

Gallwch gymryd rhan yn y ffyrdd dilynol:

Cymdeithasau tai:

  • siarad gyda chynrychiolwyr etholedig lleol, partneriaid a gwneuthurwyr penderfyniadau am bwysigrwydd cymorth cysylltiedig â thai. Rhannu enghreifftiau o’r gwahaniaeth y mae’n ei wneud i unigolion a’r arbedion y mae’n eu gwneud i wasanaethau eraill.

Partneriaid:

  • gyda’ch cymdeithasau tai lleol, ymchwilio llwybrau i gydweithio i roi cymorth i alluogi pobl i fyw annibynnol annibynnol, boddhaus.