Jump to content
Dewislen

Rhent a Fforddiadwyedd

Yn gryno

Mae gosod rhenti yn un o’r penderfyniadau pwysicaf a wnaiff cymdeithasau tai bob blwyddyn. Mae’n rhaid i lefelau rhent roi ystyriaeth i amgylchiadau lleol a chael eu gosod mewn dialog gyda thenantiaid.

Yn 2019 argymhellodd yr Adolygiad Annibynnol ar y Cyflenwad o Dai Fforddiadwy setliad rhent cynaliadwy pum mlynedd. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bolisi rhent pum mlynedd ar gyfer 2020-24.

Mae cymdeithasau tai yn ymroddedig i osod rhenti a thaliadau gwasanaeth sy’n fforddiadwy i denantiaid. Gwnânt hyn drwy ddatblygu polisïau rhent lleol. Maent yn cynnwys tenantiaid yn y broses gosod rhenti ac yn sicrhau y caiff pob tenant eu hysbysu am unrhyw newidiadau i’w taliadau. Mae Llywodraeth Cymru yn dal cymdeithasau tai i gyfrif am gydymffurfiaeth â’r polisi rhent.

Gan weithio gyda’n haelodau, rydym wedi paratoi nifer o adnoddau i gefnogi cymdeithasau tai yng Nghymru i ddeall fforddiadwyedd ar gyfer tenantiaid ac i gymryd penderfyniadau ar lefelau rhent a thaliadau gwasanaeth.

Ein blaenoriaethau:

  • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau fod gan y sector setliad rhent hirdymor a chynaliadwy
  • Cefnogi cymdeithasau tai gyda dulliau ac adnoddau i helpu sicrhau fod eu rhenti a’u taliadau gwasanaeth yn fforddiadwy i denantiaid
  • Dangos y gwaith sylweddol sy’n digwydd ar lefel leol i sicrhau fod rhenti a thaliadau yn fforddiadwy.

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn o waith:

Mae gan ein grwpiau cyflenwi strategol Prif Swyddogion Gweithredol a Chyllid rôl allweddol wrth lywio ein gwaith yn y maes hwn. Rydym wedi sefydlu grŵp fforddiadwyedd sy’n cwrdd yn fisol i rannu dysgu a dynodi heriau a datrysiadau posibl wrth i gymdeithasau tai fireinio eu hymagwedd at renti a thaliadau gwasanaeth.

Rydym hefyd yn gweithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru a sefydliadau partner yn cynnwys Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am sut ydym yn datblygu polisi, cliciwch yma.

Crynodeb llawn
Paul Thompson

Gyda phwy i siarad...

Paul Thompson
Hidlo yn ôl Maes Polisi
  • Y cyfan
  • Teclyn Fforddiadwyedd
Hidlo yn ôl Maes Polisi
  • Y cyfan
  • Teclyn Fforddiadwyedd