Jump to content
Dewislen

Iechyd, Gofal a Chymorth

Yn gryno

Mae cartref ansawdd da yn gwella iechyd pobl. Gwyddom fod tai gwael yn costio £95 miliwn y flwyddyn mewn costau triniaeth i’r GIG yng Nghymru ar hyn o bryd, a bod buddsoddiad mewn cartrefi cynnes a diogel yn gostwng yn sylweddol y gost hon i’r pwrs cyhoeddus.

Yn ogystal â darparu cartrefi ansawdd da mewn cymunedau ledled Cymru, mae cymdeithasau tai yn hyrwyddo iechyd a llesiant eu tenantiaid drwy gymorth wedi ei dargedu fel offer cymorth ac addasiadau sy’n galluogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain wrth i’w hanghenion newid.

Maent hefyd yn darparu llety arbenigol tebyg i dai â chymorth sy’n diogelu annibyniaeth pobl tra’n diwallu anghenion gofal a chymorth. Mae rhai cymdeithasau tai hefyd yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol cofrestredig ansawdd uchel, yn cynnwys byw â chymorth a chartrefi gofal.

Drwy fuddsoddiad mewn tai a mwy o gydweithio gyda’n partneriaid mewn iechyd a gofal cymdeithasol, gallwn ostwng pwysau ar wasanaethau argyfwng a chwarae rôl sylweddol wrth wella iechyd, llesiant ac annibyniaeth pobl.

Ein blaenoriaethau

 • Dangos cyfraniad eang cymdeithasau tai i wella iechyd a llesiant y genedl a chefnogi ein haelodau i ffurfio partneriaethau strategol cryf.
 • Rhoi cefnogaeth polisi a gweithredol ymatebol yn ystod pandemig Covid-19 i gymdeithasau tai sy’n darparu gofal a chymorth.
 • Hyrwyddo diwygio gofal cymdeithasol fel ei fod yn cael ei gyllido’n deg, ei integreiddio’n well gyda thai a’i yrru gan y gwerth cymdeithasol a gaiff ei sicrhau, yn hytrach na chost.
 • Ymgyrchu mewn partneriaeth dros well tâl, telerau ac amodau a chyfleoedd cynnydd ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol drwy ymgyrch ‘Talwch Gyflog Teg’.
 • Cyfrannu at waith ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid i sicrhau darpariaeth deg ar effeithiol ar offer cymorth ac addasiadau.

Sut ydym yn datblygu’r maes gwaith hwn

Gweithiwn gyda chynrychiolwyr cymdeithasau tai ar Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a’n rhwydwaith gofal a chymorth i ddeall blaenoriaethau a phrofiadau ein haelodau. Rydym yn rhagweithiol wrth edrych am gyfleoedd i weithio mewn partneriaeth gyda chyrff eraill ar y materion hyn, yn cynnwys Cymorth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Conffederasiwn GIG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym hefyd yn aelodau o Fforwm Cenedlaethol Darparwyr a’r Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol, yn ogystal â gwahanol grwpiau polisi Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol i’r materion hyn.

I gael mwy o wybodaeth ar sut ydym yn datblygu polisi, cliciwch yma.

Crynodeb llawn
Hidlo yn ôl Maes Polisi
 • Y cyfan
 • Offer cymorth ac addasiadau
 • Gofal a chymorth
 • Partneriaethau iechyd, gofal a chymorth

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd

Hidlo yn ôl Maes Polisi
 • Y cyfan
 • Offer cymorth ac addasiadau
 • Gofal a chymorth
 • Partneriaethau iechyd, gofal a chymorth