Jump to content
Dewislen

Cadernid Ariannol a Chydraddoldeb

Yn gryno

Yng Nghymru, mae 23% o’r boblogaeth yn byw mewn tlodi incwm cymharol. Cafodd pandemig Covid-19 effaith negyddol ar lefelau cyflogaeth yng Nghymru a rhwng mis Mawrth 2020 a mis Mawrth 2021 cynyddodd hawliadau Credyd Cynhwysol ymysg tenantiaid cymdeithasau tai Cymru gan tua 44%.

Mae angen newid systemaidd i greu’r amgylchiadau lle gall pobl yng Nghymru godi eu hunain allan o dlodi incwm cymharol a sicrhau a chynnal cadernid ariannol.

Gweithiwn gyda chymdeithasau tai i sicrhau newid polisi i gefnogi hyn.

Mae anghydraddoldeb strwythurol, gwahaniaethu a diffyg cynhwysiant yn achosi rhwystrau pellach i gadernid ariannol a llesiant.

Ein blaenoriaethau yn y maes hwn

  • Dylanwadu ar systemau yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig i sicrhau eu bod yn cefnogi tenantiaid cymdeithasau tai mewn modd effeithlon i fod yn ariannol gadarn
  • Dylanwadu ar ymyriadau polisi sy’n galluogi cynhwysiant ariannol a digidol i denantiaid cymdeithasau tai.
  • Llunio ymyriadau polisi sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb strwythurol, gwahaniaethu a diffyg cynhwysiant sy’n effeithio ar gadernid ariannol a llesiant tenantiaid tai cymdeithasol.

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn o waith

Gweithiwn yn agos gyda grwpiau cyflenwi strategol a grwpiau gorchwyl a gorffen, rhwydweithiau dan arweiniad aelodau a phartneriaid allanol lle mae angen datblygu polisi ac ymarfer mwy manwl.

Mae materion llesiant heb eu datganoli i raddau helaeth. Gweithiwn yn agos gyda’r pedair ffederasiwn tai yn y Deyrnas Unedig i ddylanwadu ar newid ym mholisi Llywodraeth y DU.

Mae gennym weithgor mewnol ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn CHC i gefnogi ein gwaith yn y maes hwn a hefyd yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar ei gynllun gweithredu Cydraddoldeb Hiliol.

I gael mwy o wybodaeth ar sut ydym yn datblygu polisi, cliciwch yma

Crynodeb llawn
Hidlo yn ôl Maes Polisi
  • Y cyfan
  • Cynhwysiant Digidol
  • Llesiant

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd

Hidlo yn ôl Maes Polisi
  • Y cyfan
  • Cynhwysiant Digidol
  • Llesiant