Jump to content

Digartrefedd

Yn gryno

Mae atal a lliniaru digartrefedd yn un o nodau creiddiol cymdeithasau tai yng Nghymru. Yn ychwanegol at ddarparu cartrefi sefydlog ac addas i bobl a allai fod mewn perygl fel arall o fynd yn ddigartref, mae cymdeithasau tai yn darparu amrywiaeth o gymorth sy’n gysylltiedig â thai gan gynnwys:

  • Llety dros dro a llety trosglwyddo i bobl sy’n profi digartrefedd;
  • Tai â chymorth arbenigol;
  • Gwasanaethau aglos gyda chymdeithasau tai a rhanddeiliaid eraill i wella ein hymateb i ddigartrefedd. Mae hyn yn cynnwys:
  • Dileu troi allan i ddigartrefedd;
  • Cefnogi’r trosglwyddo i ail-gartrefu cyflym;
  • Ymgyrchu i ddiogelu cyllid i wasanaethau i’r digartref.

Cynrychioli cymdeithasau tai ar Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Dod â Digartrefedd i Ben Llywodraeth Cymru a fforymau eraill fel y Panel Adolygu Arbenigol diwygio deddfwriaethol.

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn o’n gwaith

Rydym yn gweithio gyda’n cymuned aelodau Rheoli Tai a Llesiant i ddeall blaenoriaethau ein haelodau a’u profiadau. Rydym hefyd yn gofyn am fewnbwn aelodau ar feysydd gwaith sydd dan sylw trwy grwpiau tasg a gorffen.

Crynodeb llawn
Sarah Scotcher

Gyda phwy i siarad...

Sarah Scotcher

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd