Jump to content
Dewislen

Digartrefedd

Yn gryno

Mae mynd i’r afael â digartrefedd yn nod greiddiol gan gymdeithasau tai yng Nghymru. Yn ogystal â darparu cartrefi parhaol i bobl sydd mewn risg o ddigartrefedd, neu sydd eisoes yn ddigartref, mae cymdeithasau tai yn darparu ystod o gymorth cysylltiedig â thai yn cynnwys:

  • Llety dros dro ar gyfer pobl sy’n ddigartref
  • Tai yn Gyntaf
  • Tai â chymorth arbenigol
  • Gwasanaethau cymorth tebyg i cymorth fel y bo angen

Rydym yn gweithio’n agos gyda chymdeithasau tai a rhanddeiliaid eraill i wella ein hymateb yn barhaus i ddigartrefedd. Mae hyn yn cynnwys:

  • Atal achosion troi allan rhag datblygu’n ddigartrefedd
  • Cynrychioli cymdeithasau tai ar grŵp gweithredu digartrefedd Llywodraeth Cymru
  • Ymgyrchu i ddiogelu cyllid ar gyfer gwasanaethau digartrefedd
  • Cynrychioli cymdeithasau tai ar fwrdd ymgynghori cenedlaethol cymorth tai Llywodraeth Cymru

Sut ydym yn datblygu’r maes gwaith hwn

Mae gan grŵp cyflenwi strategol Rheolaeth Tai ran allweddol yn ein dull gweithredu strategol yn y maes hwn.

Crynodeb llawn

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd