Jump to content
Dewislen

Gofal a chymorth

Yn gryno

Mae cymdeithasau tai n darparu ystod eang o wasanaethau i bobl sydd angen gofal a chymorth yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi eu rheoleiddio, tebyg i gartrefi gofal. Maent hefyd yn darparu llety hygyrch sy’n ddewis yn lle gosodiadau gofal ffurfiol wrth i anghenion pobl newid, ac yn anelu i hyrwyddo annibyniaeth cyhyd at sydd modd, tebyg i Ofal Ychwanegol a thai gwarchod.

Mae pwysau ar wasanaethau gofal cymdeithasol oedolion yn hysbys iawn a rhagwelir y bydd galw yn cynyddu gan tua 4.1% y flwyddyn mewn gwir dermau. Amcangyfrifir y bydd angen £1 biliwn ychwanegol erbyn 2030/31 i gyllido’r pwysau hyn yn llawn, gan godi i £2.3 biliwn o £1.3 biliwn yn 2015/16. Drwy ein gwaith ar ofal a chymorth, gweithiwn mewn partneriaeth gyda llywodraeth, comisiynwyr a phartneriaid darparydd i geisio a thrin yr heriau sylweddol sy’n wynebu’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru a hyrwyddo cyfraniad cymdeithasau tai fel darparwyr nid-er-elw, gwerth cymdeithasol gofal a chymorth.

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn o waith

Daeth ein gwaith ar ofal a chymorth i’r amlwg fel blaenoriaeth ar ddechrau pandemig Covid-19 mewn ymateb i’r heriau eithriadol a wynebodd ein haelodau sy’n darparu gofal. Ein rhwydwaith gofal a chymorth yw’r prif ofod ar gyfer dynodi blaenoriaethau aelodau a datblygu ein safbwyntiau polisi. Gan fod y maes hwn o waith yn newydd ac yn datblygu, rydym hefyd yn ymgynghori â phrif weithredwyr cymdeithasau tai wrth ddatblygu meysydd newydd o waith polisi.

Gweithiwn mewn partneriaeth gyda chynrychiolwyr darparwyr a chomisiynwyr drwy’r Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Darparwyr a’r Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol. Rydym hefyd yn aelodau o wahanol weithgorau Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygu polisi, yn cynnwys Grŵp Cyfeirio Cyllid Gofal Cymdeithasol Covid-19.

Ein blaenoriaethau presennol ar ran cymdeithasau tai yw:

  • Cymorth polisi Covid-19 mewn ymateb i faterion sy’n dod i’r amlwg
  • Cyllid teg, cynaliadwy ar gyfer y sector tai cymdeithasol
  • Ymgyrchu dros i Lywodraeth Cymru ddarparu cyllid i dalu o leiaf y Cyflog Byw Gwirioneddol i’r gweithlu gofal a chymorth
  • Gwelliannau i bolisi ac ymarfer comisiynu
Crynodeb llawn