Jump to content
Dewislen

Helo, rydym yn cynrychioli'r holl gymdeithasau tai yng Nghymru

 • Cynhadledd Enw Da a Pherthynas: 26 Ionawr 2022

  Darllen mwy
  Cynhadledd Enw Da a Pherthynas: 26 Ionawr 2022
 • Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant: 16/17 Chwefror 2022

  Darllen mwy
  Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant: 16/17 Chwefror 2022
 • Chwilio am y cynadleddau, hyfforddiant a digwyddiadau diweddaraf? Edrychwch beth sydd ymlaen!

  Darllen mwy
  Chwilio am y cynadleddau, hyfforddiant a digwyddiadau diweddaraf? Edrychwch beth sydd ymlaen!
New website guide

New website guide

We've put together some bite-size videos and FAQs to help you make the most of our new website.
Looking to make a booking?

Looking to make a booking?

To access member discounts (where applicable), you'll need to register an account, even if you had an account on our old website.

4430 - Gwirionedd, Celwyddau ac Ystadegau

Chwefror 2, 2022 @ 9:30yb 4 hours Online

Mae pob ystadegyn yn dweud stori ond a yw’r stori a ddywedir wrthych yn wir? Mewn byd lle mae’n rhwydd boddi mewn data a gwybodaeth, mae gwybod beth sy’n bwysig ac os yw’n gywir yn bwysicach nag erioed. Mae’r gweithdy hwn yn mynd tu ôl i’r penawdau ac yn rhoi’r sgiliau allweddol i ddeall yn well y data ac ystadegau a welwch bob dydd.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

4431 - Cymwyseddau Digidol Hanfodol a Chydnerthedd Digidol

Chwefror 3, 2022 @ 9:30yb Full day Online

Rydym yn byw mewn byd cynyddol gysylltiedig gyda mynediad i ffrindiau, rhwydweithiau proffesiynol, cynnwys, meddalwedd a gwasanaethau, fyddai tu hwnt i’r dychymyg ychydig yn ôl, i gyd ar gael o fewn clic ychydig o fotymau. Bydd y rhaglen un-dydd ei chyflwyno ar-lein gan Dr Sangeet Bhullar yn codi cwr y llen ar sut mae’r Rhyngrwyd a thechnolegau digidol yn esblygu a sut y gellir defnyddio’r technolegau yn bersonol ac yn broffesiynol er budd.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

4434 - Creu a Defnyddio Arolygon Effeithlon

Chwefror 9, 2022 @ 9:30yb 4 hours Online

Gyda chyrhaeddiad gwasanaethau arolwg ar-lein tebyg i SurveyMonkey, Typeform a Google Forms, ni fu erioed yn haws na’n rhatach i wneud eich arolwg eich hun. Ond a ydych yn cael y canlyniadau rydych eu hangen ac y gallwch ymddiried ynddynt? Mae’r gweithdy hwn yn rhoi’r dulliau i ddylunio a gweithredu arolygon mwy effeithlon ac ymarferol.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Pris Aelod

£65

Pris heb fod yn Aelod
From

£75

CHC's Cynhadledd Enw Da a Pherthynas 2022

Ionawr 26, 2022 @ 9:00yb 1 Day Hopin Virtual Conference Platform

Mae cyflawni ein huchelgais o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb yn galw am berthnaseodd cryf a chynhyrchiol ac ymrwymiadau a gaiff eu rhannu gan lawer o bartneriaid gwahanol. Ni allwn gyflawni hyn ar ben ein hunain. Mae angen i ni ysbrydoli eraill i ymuno â ni a gwneud yr hyn a fedrant i sicrhau fod cartrefi fforddiadwy, ansawdd da gyda’r gefnogaeth gywir lle mae angen hynny, ar gael i gymunedau ar hyd a lled Cymru.

Pris Aelod

£170

Pris heb fod yn Aelod

£270

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2022

Chwefror 16, 2022 @ 9:00yb 2 days Online

Gan adeiladu ar y gynhadledd llesiant ddeuddydd lwyddiannus a gynhaliwyd y llynedd, byddwn yn edrych ar yr effaith a gafodd Covid ar ein llesiant a strategaethau pobl wrth symud ymlaen.

Pris Aelod
From

£255

Pris heb fod yn Aelod
From

£300

Cynhadledd Llywodraethiant CHC 2022

Mawrth 25, 2022 @ 9:00yb Virtual Conference Platform

Caiff Cynhadledd Llywodraethiant eleni ei llunio o amgylch saith egwyddor y Cod Llywodraethiant. Mewn cyfnod o newid a chythrwfl, rydym eisiau canolbwyntio ar gefnogi cymdeithasau tai i gyflenwi egwyddorion creiddiol llywodraethiant da. Rydym eisiau dathlu ein gwahaniaethau a’r hyn sy’n dod â ni ynghyd fel sector

Pris Aelod

£140

Pris heb fod yn Aelod

£270

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw cynadleddau Gael

Cwrdd â'n pobl

Cwrdd â'n pobl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Cwrdd â'n haelodau

Cwrdd â'n haelodau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud...

£327m a fuddsoddwyd i ddatblygu cartrefi newydd yn 2017/18, cynnydd o bron 7% o 2016/17

Cynnydd o 5% mewn trosiant ar gyfer y sector, gyda £445m o hwnnw wedi'i fuddsoddi'n ôl i adfywio drwy gydol y flwyddyn

Mae'r sector yn awr yn berchen ac yn rheoli 162,439 o gartrefi

Roedd gwariant uniongyrchol cymdeithasau tai yng Nghymru yn £1.2bn yn 2018, gyda 84% o'r gwariant hwnnw wedi'i gadw yng Nghymru

Mae'r effaith cyflenwr anuniongyrchol yn golygu fod cyfanswm y cyfraniad i'r economi dros £2bn

Dangosir lefelau asedau cymdeithasau, llai dibrisiant, ar £7.4bn, cynnydd o 7.2% ers 2017