Jump to content
Dewislen

Helo, rydym yn cynrychioli'r holl gymdeithasau tai yng Nghymru

New website guide

New website guide

We've put together some bite-size videos and FAQs to help you make the most of our new website.
Looking to make a booking?

Looking to make a booking?

To access member discounts (where applicable), you'll need to register an account, even if you had an account on our old website.

Hyfforddiant: 4400 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Hydref 20, 2021 @ 9:15yb 2 x 3.5 hour sessions Online

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 4415 - Ar Amser. Ar y Trywydd: Cyfrinachau Cynllunio Prosiect

Hydref 20, 2021 @ 2:00yh 2 x 2 hour sessions Online

Mae llawer o brosiectau yn methu oherwydd nad yw arweinydd y prosiect wedi cynllunio.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Training: 4426 - High Impact Facilitation

Tachwedd 1, 2021 @ 3:00yh 2 x 2 hour sessions Online

This course offers an opportunity to reflect on your own skills whilst exploring facilitation techniques designed to help you become even more effective in your facilitative practice. The course will also explore the different approaches needed to facilitate in virtual, live and blended/hybrid environments.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Training: 4425 - Repairs for Non Technical Staff

Tachwedd 9, 2021 @ 9:15yb Full day Online

If you are a non-technical person involved in any aspect of your organisation’s repairs and maintenance service this course is for you. The course will reinforce your knowledge of the legal responsibilities for repairs and also give you greater confidence in dealing with the technical aspects of the job.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Cynhadledd Datagarboneiddio 2021

Cynhadledd Datagarboneiddio 2021

Hydref 19, 2021 @ 9:00yb 1 day Online

Mae newid hinsawdd yn flaenoriaeth sy’n cynyddu drwy’r amser. Datganodd Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2019 fod argyfwng hinsawdd drwy ddweud bod ‘newid hinsawdd yn bygwth iechyd, economi, seilwaith ac amgylchedd naturiol Cymru’. Flwyddyn yn ddiweddarach, cafodd cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd i osod targed sero-net ar gyfer Cymru erbyn 2050 ei osod yn y gyfraith gan Lywodraeth Cymru.

Eleni sefydlwyd Gweinyddiaeth Newid Hinsawdd gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd yr IPCC adroddiad llwm am newid hinsawdd ac ym mis Tachwedd caiff 26ain Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26) ei chynnal yn y Deyrnas Unedig.

Mae cartrefi yng Nghymru yn gyfrifol am 27% o’r holl ynni a ddefnyddir a 15% o’r holl allyriadau ar yr ochr alw, gan roi rhan allweddol i gartrefi mewn mynd i’r afael â newid hinsawdd. Argymhellodd adroddiad Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell fod y sector cymdeithasol yn dechrau ar raglen 10 mlynedd i ôl-osod cartrefi i EPC A a bydd rheoliadau adeiladau yn ei gwneud yn ofynnol fod cartrefi newydd yn rhai carbon isel.

Bydd CHC yn cynnal ei Chynhadledd Datgarboneiddio ym mis Hydref fydd yn mynd ati i ddeall y rhesymau dros ddatgarboneiddio, sut y gellir cefnogi’r economi sylfaenol, sut a pham y dylid ymgysylltu gyda thenantiaid, a sut y gall arloesi gefnogi’r pontio i gymdeithas carbon isel.

Dangosodd y pandemig coronafeirws na fu ein cartrefi erioed yn bwysicach. Dylai’r cartrefi hynny fod o ansawdd da, fforddiadwy ac effeithiol o ran ynni, lle mae tenantiaid yn teimlo’n ddiogel a chynnes.

Mae datgarboneiddio yn gyfle i hybu’r economi lleol ar ôl Covid drwy greu swyddi, datblygu rhaglenni hyfforddiant a chefnogi cadwyni cyflenwi.

Mae cymdeithasau tai yn uchelgeisiol i ddatgarboneiddio. I ddatgarboneiddio nid dim ond cartrefi ond busnesau, gwasanaethau a chymunedau hefyd. Bydd y gynhadledd hon yn ennyn diddordeb, yn cefnogi a chymell y rhai sy’n mynychu i gynyddu graddfa ac ymgymryd â datgarboneiddio yn y ffordd fwyaf effeithlon, gynaliadwy.

Noddir y Gynhadledd drwy garedigrwydd Cynghrair Caffael Cymru.

Pris Aelod

£170

Pris heb fod yn Aelod

£270

Virtual Annual Conference 2021

Virtual Annual Conference 2021

Tachwedd 25, 2021 @ 9:00yb 2 days Online

The CHC Annual Conference 2021 is our flagship event. Don't miss out on the most impactful conference of the year!

Pris Aelod
From

£225

Pris heb fod yn Aelod
From

£350

CHC's Virtual Reputation and Relationship Conference 2022

Ionawr 26, 2022 @ 9:00yb 1 Day Hopin Virtual Conference Platform

Achieving our ambition of a Wales where housing is a basic right for all requires strong, productive relationships and shared commitments from lots of different partners. We cannot achieve this alone. We need to inspire others to join us and do what they can to make sure that good quality, affordable homes, with the right support where it is needed, are available in communities right across Wales. T

Pris Aelod

£140

Pris heb fod yn Aelod

£240

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2022

Chwefror 16, 2022 @ 9:00yb 2 days Online

Programme coming soon - open for bookings

Pris Aelod
From

£235

Pris heb fod yn Aelod
From

£270

Cwrdd â'n pobl

Cwrdd â'n pobl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Cwrdd â'n haelodau

Cwrdd â'n haelodau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud...

£327m a fuddsoddwyd i ddatblygu cartrefi newydd yn 2017/18, cynnydd o bron 7% o 2016/17

Cynnydd o 5% mewn trosiant ar gyfer y sector, gyda £445m o hwnnw wedi'i fuddsoddi'n ôl i adfywio drwy gydol y flwyddyn

Mae'r sector yn awr yn berchen ac yn rheoli 162,439 o gartrefi

Roedd gwariant uniongyrchol cymdeithasau tai yng Nghymru yn £1.2bn yn 2018, gyda 84% o'r gwariant hwnnw wedi'i gadw yng Nghymru

Mae'r effaith cyflenwr anuniongyrchol yn golygu fod cyfanswm y cyfraniad i'r economi dros £2bn

Dangosir lefelau asedau cymdeithasau, llai dibrisiant, ar £7.4bn, cynnydd o 7.2% ers 2017