Jump to content
Dewislen

Datgarboneiddio

Yn gryno

Mae cartrefi yng Nghymru yn gyfrifol am 27% o’r holl ynni a ddefnyddir a 15% o’r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr ochr alw. Mae hefyd 12% o aelwydydd Cymru yn byw mewn tlodi tanwydd.

Cafodd ansawdd cartrefi yn y sector tai cymdeithasol ei wella’n sylweddol gan waith i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru. Fodd bynnag, mae cymdeithasau tai yn uchelgeisiol i fynd ymhellach ac yn ymroddedig i adeiladu cartrefi newydd, dim carbon ac i ôl-osod cartrefi presennol i safonau dim carbon.

Ymhellach, mae cymdeithasau tai yn awyddus i ymchwilio a buddsoddi mewn prosiectau ynni adnewyddadwy ac ynni lleol a rhaglenni dal carbon a all ddatgarboneiddio gwasanaethau, busnesau a chymunedau yn ogystal â chartrefi.

Mae gan raglenni datgarboneiddio cymdeithasau tai y potensial i greu miloedd o swyddi lleol, ansawdd da yng Nghymru, a allai sbarduno cadwyni cyflenwi a hybu’r economi. Mae hefyd yn hollbwysig fod tenantiaid yn cymryd rhan drwy gydol y broses fel y gallant fanteisio o fyw mewn cartrefi mwy effeithol o ran ynni sy’n fwy cynaliadwy i’w rhedeg.

Mae cymdeithasau tai yn ymroddedig i chwarae eu rhan i ostwng carbon a helpu mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd drwy ddod yn sector carbon isel ar draws eu holl weithgareddau.

Ein blaenoriaethau

 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddylanwadu ar setliad ariannol cynaliadwy i ddatgarboneiddio tai cymdeithasol, a gefnogir gan gynllun y gellir ei gyflawni ac sy’n cefnogi buddsoddiad lleol
 • Rhoi’r dulliau i gymdeithasau tai i ddatgarboneiddio eu cartrefi mewn ffordd sy’n cefnogi busnesau lleol, swyddi a chadwyni cyflenwi
 • Ymchwilio sut y gall cymdeithasau tai ymgysylltu’n effeithlon gyda’u tenantiaid ar ddatgarboneiddio

Sut ydym yn datblygu’r maes gwaith hwn

Mae gan ein grwpiau cyflenwi strategol Cartrefi’r Dyfodol a Cyllid rôl allweddol wrth lywio ein gwaith yn y maes hwn.

Rydym wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen ar gyllido datgarboneiddio, sy’n datblygu cynigion i gyllido datgarboneiddio cartrefi presennol.

Rydym hefyd yn aelodau o grŵp gweithredu datgarboneiddio Llywodraeth Cymru a gaiff ei gadeirio gan Chris Jofeh, lle dylanwadwn ar boilisi a gwneud penderfyniadau.

I gael mwy o wybodaeth ar sut ydym yn datblygu polisi, cliciwch yma.

Crynodeb llawn
Hidlo yn ôl Maes Polisi
 • Y cyfan
 • Cyllido Datgarboneiddio
 • Economi Sylfaenol
 • Tlodi Tanwydd
 • Ymgysylltu Tenantiaid mewn Datgarboneiddio

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd

Hidlo yn ôl Maes Polisi
 • Y cyfan
 • Cyllido Datgarboneiddio
 • Economi Sylfaenol
 • Tlodi Tanwydd
 • Ymgysylltu Tenantiaid mewn Datgarboneiddio