Jump to content

Cymdeithasau Tai

Yn gryno

Mae cymdeithasau tai yn sefydliadau annibynnol, nid-er-elw gyda’r diben craidd o ddarparu tai fforddiadwy i’r rhai sydd eu hangen. Yng Nghymru maent yn darparu tua 165,000 o gartrefi a chymorth cysylltiedig â thai i tua 10 y cant o’r boblogaeth.

Mae 36 cymdeithas tai neu ‘landlord cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru. Cânt eu rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru ac maent yn amrywio o ddarparwyr tai bach ac arbenigol i landlordiaid cymdeithasol mawr sy’n darparu miloedd o gartrefi i bobl o bob cefndir.


Crynodeb llawn

Our Housing Association members

Or browse by area
 • Y cyfan
 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taff
 • Sir Benfro
 • Sir Ddinbych
 • Sir Fynwy
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir y Fflint
 • Torfaen
 • Wrecsam
 • Ynys Môn