Jump to content
Dewislen

Digwyddiadau’r Dyfodol

Yn gryno

P’un ai’n gynhadledd un-dydd neu ddeuddydd, cwrs hyfforddiant neu weminar, neu gyfarfod un o’n grwpiau cyflenwi strategol, mae rhywbeth i bawb. Mae ein digwyddiadau yn llawn o siaradwyr dylanwadol, gweithdai diddorol a chyfleoedd rhwydweithio rhagorol i gefnogi dysgu, meithrin cysylltiadau a rhannu gwybodaeth.

4430 - Gwirionedd, Celwyddau ac Ystadegau

Chwefror 2, 2022 @ 9:30yb 4 hours Online

Mae pob ystadegyn yn dweud stori ond a yw’r stori a ddywedir wrthych yn wir? Mewn byd lle mae’n rhwydd boddi mewn data a gwybodaeth, mae gwybod beth sy’n bwysig ac os yw’n gywir yn bwysicach nag erioed. Mae’r gweithdy hwn yn mynd tu ôl i’r penawdau ac yn rhoi’r sgiliau allweddol i ddeall yn well y data ac ystadegau a welwch bob dydd.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

4431 - Cymwyseddau Digidol Hanfodol a Chydnerthedd Digidol

Chwefror 3, 2022 @ 9:30yb Full day Online

Rydym yn byw mewn byd cynyddol gysylltiedig gyda mynediad i ffrindiau, rhwydweithiau proffesiynol, cynnwys, meddalwedd a gwasanaethau, fyddai tu hwnt i’r dychymyg ychydig yn ôl, i gyd ar gael o fewn clic ychydig o fotymau. Bydd y rhaglen un-dydd ei chyflwyno ar-lein gan Dr Sangeet Bhullar yn codi cwr y llen ar sut mae’r Rhyngrwyd a thechnolegau digidol yn esblygu a sut y gellir defnyddio’r technolegau yn bersonol ac yn broffesiynol er budd.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

4434 - Creu a Defnyddio Arolygon Effeithlon

Chwefror 9, 2022 @ 9:30yb 4 hours Online

Gyda chyrhaeddiad gwasanaethau arolwg ar-lein tebyg i SurveyMonkey, Typeform a Google Forms, ni fu erioed yn haws na’n rhatach i wneud eich arolwg eich hun. Ond a ydych yn cael y canlyniadau rydych eu hangen ac y gallwch ymddiried ynddynt? Mae’r gweithdy hwn yn rhoi’r dulliau i ddylunio a gweithredu arolygon mwy effeithlon ac ymarferol.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Pris Aelod

Rhydd

Pris heb fod yn Aelod

Rhydd

Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant 2022

Chwefror 16, 2022 @ 9:00yb 2 days Online

Gan adeiladu ar y gynhadledd llesiant ddeuddydd lwyddiannus a gynhaliwyd y llynedd, byddwn yn edrych ar yr effaith a gafodd Covid ar ein llesiant a strategaethau pobl wrth symud ymlaen.

Pris Aelod
From

£255

Pris heb fod yn Aelod
From

£300

4436 - Dealing with Drink in Housing

Mawrth 3, 2022 @ 9:15yb Half day Online

Adults and alcohol dependency:

This course provides a comprehensive overview of the issues relating to alcohol problems amongst adults. The course examines the physical and mental health impact of alcohol as well as exploring the practical issues of supporting clients who are experiencing alcohol dependency

Pris Aelod

£95

Pris heb fod yn Aelod

£125

Pris Aelod

£65

Pris heb fod yn Aelod
From

£75

4437 - Minute Taking

Mawrth 9, 2022 @ 2:00yh 90 minutes Online

Bydd y sesiwn yma’n rhoi cyflwyniad i gadw cofnodion fydd yn eich helpu i ddeall sut i gadw cofnodion a nodiadau cyfarfod effeithlon yng nghyd-destun tai cymdeithasol/gofal a chymorth.

Pris Aelod

£85

Pris heb fod yn Aelod

£125

4435 - Mynd i’r Afael ag Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol ar gyfer Ymarferwyr

Mawrth 15, 2022 @ 9:30yb Full day Online

Mae’r cwrs hwn yn anelu i roi’r sgiliau i ymarferwyr ddatblygu swyddogion rheoli achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol effeithiol. Mae’r cyfuniad o theori ac arddangosiad ymarferol yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr i drafod ac ymchwilio materion o’r fath mewn amgylchedd dysgu diogel.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 4417 - Lleoli eich Llonydd

Mawrth 16, 2022 @ 10:00yb 4 x 1 hour sessions Online

Mae ‘Lleoli eich Llonydd’ yn rhaglen llesiant cymdeithasol-economaidd ac ymwybyddiaeth ofalgar 4 wythnos ar-lein i helpu oedolion i ddatblygu eu hymdeimlad o lonyddwch meddwl a llesiant, a dysgu sut i sefydlu ymwybyddiaeth ofalgar yn eu bywydau bob dydd.

Pris Aelod

£85

Pris heb fod yn Aelod

£95

Pris Aelod

£65

Pris heb fod yn Aelod
From

£75

GCS Adnoddau Dynol Cyfarfod - 17 Mawrth 2022

Mawrth 17, 2022 @ 10:00yb 2hrs Onine

GCS Cartrefi'r Dyfodol Cyfarfod - 23 Mawrth 2022

Mawrth 23, 2022 @ 1:00yh 2hs Online
Pris Aelod

£65

Pris heb fod yn Aelod
From

£75

GCS Prif Weithredwyr Cyfarfod - 24 Mawrth 2022

Mawrth 24, 2022 @ 11:00yb 2hr Online

Cynhadledd Llywodraethiant CHC 2022

Mawrth 25, 2022 @ 9:00yb Virtual Conference Platform

Caiff Cynhadledd Llywodraethiant eleni ei llunio o amgylch saith egwyddor y Cod Llywodraethiant. Mewn cyfnod o newid a chythrwfl, rydym eisiau canolbwyntio ar gefnogi cymdeithasau tai i gyflenwi egwyddorion creiddiol llywodraethiant da. Rydym eisiau dathlu ein gwahaniaethau a’r hyn sy’n dod â ni ynghyd fel sector

Pris Aelod

£140

Pris heb fod yn Aelod

£240

GCS Rheolaeth Tai Cyfarfod - 29 Mawrth 2022

Mawrth 29, 2022 @ 2:00yh 2hrs Online

GCS Cyllid Cyfarfod - 31 Mawrth 2022

Mawrth 31, 2022 @ 1:00yh 2hrs Online

GCS Llesiant Cyfarfod - 12 Ebrill 2022

Ebrill 12, 2022 @ 2:00yh 2hrs Online