Jump to content
Dewislen

Digwyddiadau’r Dyfodol

Yn gryno

P’un ai’n gynhadledd un-dydd neu ddeuddydd, cwrs hyfforddiant neu weminar, neu gyfarfod un o’n grwpiau cyflenwi strategol, mae rhywbeth i bawb. Mae ein digwyddiadau yn llawn o siaradwyr dylanwadol, gweithdai diddorol a chyfleoedd rhwydweithio rhagorol i gefnogi dysgu, meithrin cysylltiadau a rhannu gwybodaeth.

Hyfforddiant: 4403 Yn Llywodraethol

Medi 29, 2021 @ 9:30yb 4 x 3.5 hour sessions Online

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyfle i aelodau Bwrdd mwy profiadol fyfyrio ar sut y gallant ddefnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad presennol i ddatblygu eu medrau arweinyddiaeth ymhellach felly gwella eu cyfraniad at strategaeth, perfformiad a sicrwydd y sefydliad.

Pris Aelod

£295

Pris heb fod yn Aelod

£355

Hyfforddiant: 4412 - Cadw cofnodion

Medi 30, 2021 @ 2:00yh 90 minutes Online

Bydd y sesiwn yma’n rhoi cyflwyniad i gadw cofnodion fydd yn eich helpu i ddeall sut i gadw cofnodion a nodiadau cyfarfod effeithlon yng nghyd-destun tai cymdeithasol/gofal a chymorth.

Pris Aelod

£85

Pris heb fod yn Aelod

£125

Sesiwn Sbotolau: Rheoli’r Cyfryngau

Hydref 4, 2021 @ 2:00yh 1hr Online
Sbotolau ar Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Sbotolau ar Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Hydref 5, 2021 @ 2:00yh 1hr Online

Mae cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – cynllun a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, sy’n anelu i greu, adfer a gwella cannoedd o gynefinoedd ar draws y wlad i helpu gwrthdroi dirywiad mewn natur – yn ôl!

Cynhadledd Cyllid 2021

Cynhadledd Cyllid 2021

Hydref 7, 2021 @ 9:00yb 2 days Online

Mae hynodrwydd trefnu digwyddiadau yn ystod COVID-19 yn golygu mai hwn fydd yr ail gyfle i weithwyr proffesiynol cyllid ddod ynghyd mewn Cynhadledd Cyllid CHC yn 2021, ond y tro cyntaf y flwyddyn ariannol hon, ac mae’r pandemig yn parhau i fod yn ystyriaeth fyw i’n holl sefydliadau.

Gyda llwyddiant y rhaglen frechu yng Nghymru yn golygu y gallwn gwrdd wyneb yn wyneb â pherthnasau a ffrindiau unwaith eto, mae effaith economaidd dydd-i-ddydd y pandemig yn dechrau dangos. Mae pwysau ar gadwyni cyflenwi, anesmwythyd am chwyddiant a phryderon go iawn am dlodi yn golygu fod cymdeithasau tai yn wynebu straen ar eu cyllid mewn nifer cynyddol o feysydd.

Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad wedi rhoi newid hinsawdd wrth galon ei Rhaglen Lywodraethu newydd, gyda thai yn canolog i Weinyddiaeth Newid Hinsawdd newydd. Mae cymdeithasau tai yn paratoi ar gyfer ymestyn system newydd ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol a’r targed o 20,000 o gartrefi newydd, ond mae cwestiynau yn parhau am sut y byddwn yn cyllido datgarboneiddio ein cartrefi presennol a sut y byddwn yn ymateb i’r gwaith parhaus sydd ei angen i sicrhau fod adeiladau yn ddiogel.

Bydd yn anodd cydbwyso’r heriau hyn mewn byd sy’n dal i addasu i “normal newydd”, ond bydd y gynhadledd hon yn gyfle i chi ymchwilio’r themâu hyn, a llawer mwy, yn cynnwys sut y gallwch chi a’ch busnes adeiladu cydnerthedd. Bydd cydweithwyr o bob rhan o’r sector, y llywodraeth a’r diwydiant cyllid yn canfod digon o gyfleoedd i ddysgu, rhannu eu profiadau a chlywed gan ein rhaglen o arbenigwyr proffil uchel ar draws ystod o bynciau.Pris Aelod
From

£255

Pris heb fod yn Aelod
From

£270

Hyfforddiant: 4417 - Lleoli eich Llonydd

Hydref 11, 2021 @ 1:30yb 4 x 1 hour sessions Online

Mae ‘Lleoli eich Llonydd’ yn rhaglen llesiant cymdeithasol-economaidd ac ymwybyddiaeth ofalgar 4 wythnos ar-lein i helpu oedolion i ddatblygu eu hymdeimlad o lonyddwch meddwl a llesiant, a dysgu sut i sefydlu ymwybyddiaeth ofalgar yn eu bywydau bob dydd.

Pris Aelod

£85

Pris heb fod yn Aelod

£95

Caffe Aelodau Bwrdd

Hydref 13, 2021 @ 7:00yh 1hr Online
Cynhadledd Datagarboneiddio 2021

Cynhadledd Datagarboneiddio 2021

Hydref 19, 2021 @ 9:00yb 1 day Online

Mae newid hinsawdd yn flaenoriaeth sy’n cynyddu drwy’r amser. Datganodd Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2019 fod argyfwng hinsawdd drwy ddweud bod ‘newid hinsawdd yn bygwth iechyd, economi, seilwaith ac amgylchedd naturiol Cymru’. Flwyddyn yn ddiweddarach, cafodd cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd i osod targed sero-net ar gyfer Cymru erbyn 2050 ei osod yn y gyfraith gan Lywodraeth Cymru.

Eleni sefydlwyd Gweinyddiaeth Newid Hinsawdd gan Lywodraeth Cymru, cyhoeddodd yr IPCC adroddiad llwm am newid hinsawdd ac ym mis Tachwedd caiff 26ain Uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (COP26) ei chynnal yn y Deyrnas Unedig.

Mae cartrefi yng Nghymru yn gyfrifol am 27% o’r holl ynni a ddefnyddir a 15% o’r holl allyriadau ar yr ochr alw, gan roi rhan allweddol i gartrefi mewn mynd i’r afael â newid hinsawdd. Argymhellodd adroddiad Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell fod y sector cymdeithasol yn dechrau ar raglen 10 mlynedd i ôl-osod cartrefi i EPC A a bydd rheoliadau adeiladau yn ei gwneud yn ofynnol fod cartrefi newydd yn rhai carbon isel.

Bydd CHC yn cynnal ei Chynhadledd Datgarboneiddio ym mis Hydref fydd yn mynd ati i ddeall y rhesymau dros ddatgarboneiddio, sut y gellir cefnogi’r economi sylfaenol, sut a pham y dylid ymgysylltu gyda thenantiaid, a sut y gall arloesi gefnogi’r pontio i gymdeithas carbon isel.

Dangosodd y pandemig coronafeirws na fu ein cartrefi erioed yn bwysicach. Dylai’r cartrefi hynny fod o ansawdd da, fforddiadwy ac effeithiol o ran ynni, lle mae tenantiaid yn teimlo’n ddiogel a chynnes.

Mae datgarboneiddio yn gyfle i hybu’r economi lleol ar ôl Covid drwy greu swyddi, datblygu rhaglenni hyfforddiant a chefnogi cadwyni cyflenwi.

Mae cymdeithasau tai yn uchelgeisiol i ddatgarboneiddio. I ddatgarboneiddio nid dim ond cartrefi ond busnesau, gwasanaethau a chymunedau hefyd. Bydd y gynhadledd hon yn ennyn diddordeb, yn cefnogi a chymell y rhai sy’n mynychu i gynyddu graddfa ac ymgymryd â datgarboneiddio yn y ffordd fwyaf effeithlon, gynaliadwy.

Noddir y Gynhadledd drwy garedigrwydd Cynghrair Caffael Cymru.

Pris Aelod

£170

Pris heb fod yn Aelod

£270

Hyfforddiant: 4400 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Hydref 20, 2021 @ 9:15yb 2 x 3.5 hour sessions Online

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 4415 - Ar Amser. Ar y Trywydd: Cyfrinachau Cynllunio Prosiect

Hydref 20, 2021 @ 2:00yh 2 x 2 hour sessions Online

Mae llawer o brosiectau yn methu oherwydd nad yw arweinydd y prosiect wedi cynllunio.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 4407 - Newydd i'r Bwrdd

Tachwedd 10, 2021 @ 9:30yb 3 x 3.5 hour sessions Online

Bydd y cwrs hwn yn helpu aelodau Bwrdd newydd i ddynodi ac archwilio'r holl heriau sy'n wynebu cymdeithasau tai yng Nghymru. Mae'n rhoi'r cyfle i'w helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r sgiliau maent eu hangen er mwyn bod yn fwyaf effeithlon yn eu rôl newydd.

Pris Aelod

£200

Pris heb fod yn Aelod

£285

Virtual Annual Conference 2021

Virtual Annual Conference 2021

Tachwedd 25, 2021 @ 9:00yb 2 days Online

The CHC Annual Conference 2021 is our flagship event. Don't miss out on the most impactful conference of the year!

Pris Aelod
From

£225

Pris heb fod yn Aelod
From

£350

Training: 4416 - Lies, Truths and Statistics

Rhagfyr 6, 2021 @ 9:30yb 2 x 2 hour sessions Online

Every statistic tells a story but is the story you are being told the truth? How confident can we be that what we hear is true? How can you ensure the stories we tell stand up to the scrutiny of others? How can you collect and present your own data in a reliable yet impactful way? As debates become ever more polarised, having the skills to read and use information accurately and effectively are essential.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 4402 - Cyflwyniad i Lywodraethu

Ionawr 20, 2022 @ 9:30yb 2 x 2 hour sessions Online

Bydd y cwrs yn rhoi sylfeini arfer llywodraethiant da tra'n eu helpu i ddynodi'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y gallant ei roi i rôl aelod Bwrdd.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

CHC's Virtual Reputation and Relationship Conference 2022

Ionawr 26, 2022 @ 9:00yb 1 Day Hopin Virtual Conference Platform

Achieving our ambition of a Wales where housing is a basic right for all requires strong, productive relationships and shared commitments from lots of different partners. We cannot achieve this alone. We need to inspire others to join us and do what they can to make sure that good quality, affordable homes, with the right support where it is needed, are available in communities right across Wales. T

Pris Aelod

£140

Pris heb fod yn Aelod

£240

Mental Health and Wellbeing Conference 2022

Chwefror 16, 2022 @ 9:00yb 2 days Online

Programme coming soon - open for bookings

Pris Aelod
From

£235

Pris heb fod yn Aelod
From

£270