Jump to content

Egwyddorion fforddiadwyedd

Yn gryno

Yn 2020, fe wnaethom weithio gyda’n haelodau a’n partneriaid i ddatblygu set o egwyddorion fforddiadwyedd i arwain dulliau o osod rhent. Mae’r holl gymdeithasau tai yng Nghymru wedi mabwysiadu’r egwyddorion fforddiadwyedd yma, sy’n sail i’w dull o osod rhent yn flynyddol.

Crynodeb llawn

Fforddiadwy: Byddwn yn ystyried cyfanswm costau rhentu cartrefi ac incwm i ddeall beth sy’n fforddiadwy i’n tenantiaid, a sicrhau bod gan denantiaid y cyfle gorau i gynnal eu tenantiaethau a ffynnu.

Cynaliadwy: Byddwn yn gosod rhenti sy’n gadael i ni barhau i ddarparu cartrefi o safon uchel, diogel, cynnes i’r bobl y mae arnynt eu hangen yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Ymgysylltu: Byddwn yn cynnwys tenantiaid i ddatblygu ac adolygu ein dull o osod rhent, a bod yn sail i’n penderfyniadau am renti.

Teg: Byddwn yn gweithio i sicrhau bod rhenti a thaliadau eraill yn cael eu gosod yn deg a bod ein cartrefi a’n gwasanaethau yn cynnig gwerth am arian.

Atebol: Byddwn yn agored, tryloyw ac atebol wrth wneud penderfyniadau am renti.

Crynodeb llawn
Rhea Stevens

Gyda phwy i siarad...

Rhea Stevens

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd