Jump to content
Dewislen

Effaith a Gwerth am Arian

Yn gryno

Mae rhoi tystiolaeth o effaith gwaith cymdeithasau tai i roi gwerth am arian yn faes pwysig o’n gwaith.

Mae’r gwaith hwn yn cynnwys:

  • Ein hymchwil effaith economaidd-gymdeithasol, sy’n dangos effaith cymdeithasau tai wrth greu a chefnogi swyddi a hyfforddi a buddsoddi yn yr economi lleol.
  • Mae ein cyfrifon cynhwysfawr, a ddatblygir mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, yn gosod sefyllfa ariannol cymdeithasau tai yng Nghymru ac yn cynnwys y prif ddangosyddion ar werth am arian.
  • Peilota ac annog ein haelodau i gymryd rhan yn adroddiad UK Sector Scorecard.

Rydym wrthi’n adolygu ein dull gweithredu i sicrhau ein bod yn effeithlon wrth gyfathrebu effaith y sector. Bydd hyn yn cynnwys comisiynu adroddiad effaith newydd, fydd yn cynnwys aelodau o’r cychwyn cyntaf i lunio’r naratif a chytuno ar y meysydd allweddol o effaith y dymunwn ei ddangos.

Ein blaenoriaethau:

  • Rhaglen ymchwil wedi ei blaenoriaethu i roi tystiolaeth a manylu effaith a cyfraniad cymdeithasau tai i sicrhau fod partneriaid a rhanddeiliaid yn deall effaith cymdeithasau tai.
  • Sicrhau dull gweithredu cymesur ac effeithlon i gasglu data ar draws llywodraeth a’r tîm rheoleiddio i leihau’r baich a chefnogi gwneud polisi seiliedig ar dystiolaeth a chydymffurfiaeth reoleiddiol.
  • Cefnogi cymdeithasau tai i ddefnyddio data i asesu a herio’r gwerth am arian a ddarparant drwy feincnodi a dulliau eraill.

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn:

Mae gan ein grwpiau cyflenwi strategol Rheoleiddio a Llywodraethiant, Cyllid a Rheolaeth Tai rôl allweddol wrth lywio ein gwaith yn y maes hwn.

Rydym hefyd wedi sefydlu dau grŵp gorchwyl a gorffen – un ar werth am arian a’r llall ar effaith. Mae’r grwpiau hyn yn cwrdd fel a phryd mae angen.

Crynodeb llawn
Laura Courtney

Gyda phwy i siarad...

Laura Courtney