Polisi Preifatrwydd

Cliciwch ar y dolenni islaw i ganfod sut y caiff eich data ei ddefnyddio a’i brosesu gennym yn CHC, yn ogystal â’ch hawliau fel gwrthrych data:

Datganiad Preifatrwydd (Aelodau)

Datganiad Preifatrwydd (heb fod yn Aelodau)

Datganiad Preifatrwydd (Aelodau Masnachol)

Datganiad Preifatrwydd (CCC Aelodau Bwrdd)

Datganiad Preifatrwydd (Canolwyr)

Datganiad Preifatrwydd (Cynigion am Wobr Pat Chown)

Ymwelwyr i'n gwefan

Mae cwcis ar ein gwefan fydd yn ein galluogi i gadw golwg ar y defnydd o'n safle a'ch cynorthwyo wrth fewngofnodi. Darllenwch ein Polisi Cwcis i gael mwy o wybodaeth ar hyn. Dim ond ar gyfer dibenion monitro y defnyddir yr wybodaeth. Gallwch optio allan o'r rhain drwy ddefnyddio'r ddolen ddilynol: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Defnyddiwn Hotjar er mwyn deall anghenion ein defnyddwyr yn well ac i wneud y gorau posibl o'r gwasanaeth a'r profiad. Mae Hotjar yn defnyddio cwcis a thechnolegau eraill i gasglu data ar ymddygiad ein defnyddwyr a'u dyfeisiau. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad IP dyfais (a gaiff ei brosesu yn ystod eich sesiwn a'i storio mewn ffurf wedi'i dad-ddynodi), maint sgrin y ddyfais, math y ddyfais (dynodwyr unigryw dyfais), gwybodaeth porwr, lleoliad daearyddol (gwlad yn unig) a'r iaith a ffafrir a ddefnyddir i ddangos ein gwefan. Mae Hotjar yn storio'r wybodaeth hon ar ein rhan mewn proffil defnyddiwr dan ffugenw. Mae gwaharddiad contractiol ar Hotjar rhag gwerthu unrhyw ddata a gesglir ar ein rhan. I gael manylion pellach, gweler yr adran 'am Hotjar' ar safle cymorth Hotjar.

Ymwelwyr i'n swyddfa

Mae gennym system newydd sy'n cydymffurfio gyda'r GDPR ar gyfer cofrestru wrth gyrraedd a gadael, sy'n ein helpu i fonitro pwy sydd yn yr adeilad pe byddai argyfwng yn ogystal â'r parcio o amgylch ein swyddfeydd. Gofynnir i chi roi eich enw, rhif cofrestru eich car a gyda phwy yr ydych yn ymweld.

Caiff yr wybodaeth hon ei dileu o’n systemau yn rheolaidd.

Gwybodaeth am ein Trefniadaeth a Gwefan

Modern technolegau gwybodaeth a chyfathrebu yn chwarae rôl sylfaenol yn y gweithgareddau sefydliad fel Cartrefi Cymunedol Cymru (formerely Mae Ffederasiwn Cymreig y Cymdeithasau Tai). Rydym yn gweithio mewn Cymru Y DU

Tai Cymunedol Cymru yn bodoli i alluogi ein haelodau i weithio'n effeithiol ac yn ffynnu yng Nghymru. Fel corff aelodaeth, Cartrefi Cymunedol Cymru yn berchen ar ac yn atebol i'n haelodau.

Manylion Sefydliad

Cartrefi Cymunedol Cymru

Fulmar House, Beignon Close, Ocean Park,Caerdydd, CF24 5HF

www.welshhousing.org.uk

Casglu Data a Manyleb Pwrpas

Rydym yn casglu data personol y gallwch gwirfoddoli tra'n defnyddio ein gwefan. Y data personol canlynol yn cael ei gasglu yn unig am y rhesymau a ydym wedi rhestru:

Technegol gweinyddiaeth y Wefan 
Gweinyddiaeth Cwsmer 
Marchnata a dibenion Hyfforddiant.

Datgeliad a Dewis Ymwelwyr

Nid ydym yn datgelu eich data personol i sefydliadau eraill.

Cyfrinachedd / Diogelwch 
Mae ein holl weithwyr a phroseswyr data, sydd â mynediad at ac yn gysylltiedig â phrosesu data personol, rhaid i barchu cyfrinachedd ein hymwelwyr''data personol.

Rydym yn sicrhau na fydd eich data personol yn cael ei datgelu i sefydliadau gwladwriaethol ac awdurdodau eithrio os yw'n ofynnol gan y gyfraith neu reoliad arall.

Mynediad i ddata personol sydd gennym amdanoch chi 
Gallwch ofyn i ni a ydym yn cadw data personol amdanoch chi a gofyn am gopi o'r data hwnnw, drwy gysylltu â'r Ffederasiwn.

We will provide you with a readable copy of the personal data we keep about you within a week - although we will require proof of your identity before doing so. We will provide the information without any charge.
 
O dan ddarpariaethau Deddf Gwarchod Data 1998 gallwch herio y data sydd gennym amdanoch chi a, lle y bo'n briodol, efallai y byddwch yn cael y data: 
* Ddileu 
* Cywiro neu ddiwygio 
* Cwblhau

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod darparu ein hymwelwyr gyda copi o'u data personol i unrhyw un o'r eithriadau perthnasol a nodir yn y Ddeddf Diogelu Data 1998 - byddwn yn rhoi rhesymau dros ein wrthod. Gallwch, fodd bynnag, yn herio ein penderfyniad i wrthod rhoi copi o'ch data personol.


© Cymunedol Cymru Tai 2006

Gwybodaeth am ein Trefniadaeth a Gwefan

 

Modern technolegau gwybodaeth a chyfathrebu yn chwarae rôl sylfaenol yn y gweithgareddau sefydliad fel Cartrefi Cymunedol Cymru (formerely Mae Ffederasiwn Cymreig y Cymdeithasau Tai). Rydym wedi ein lleoli yng Nghymru, y DU.

 

Tai Cymunedol Cymru yn bodoli i alluogi ein haelodau i weithio'n effeithiol ac yn ffynnu yng Nghymru. Fel corff aelodaeth, Cartrefi Cymunedol Cymru yn berchen ar ac yn atebol i'n haelodau.

 

Manylion Sefydliad

 

Cartrefi Cymunedol Cymru

 

Fulmar House, Beignon Close, Ocean Park, Caerdydd, CF24 5HF

 

www.welshhousing.org.uk

 

Casglu Data a Manyleb Pwrpas

 

Rydym yn casglu data personol y gallwch gwirfoddoli tra'n defnyddio ein gwefan. Mae'r data personol canlynol yn cael ei gasglu yn unig am y rhesymau a ydym wedi rhestru:

 

Technegol gweinyddiaeth y Wefan

Gweinyddiaeth Cwsmer

Marchnata a dibenion Hyfforddiant.

 

Datgeliad a Dewis Ymwelwyr

 

Nid ydym yn datgelu eich data personol i sefydliadau eraill.

 

Cyfrinachedd / Diogelwch

Mae ein holl weithwyr a phroseswyr data, sydd â mynediad at ac yn gysylltiedig â phrosesu data personol, rhaid i barchu cyfrinachedd ein hymwelwyr''data personol.

 

Rydym yn sicrhau na fydd eich data personol yn cael ei datgelu i sefydliadau gwladwriaethol ac awdurdodau eithrio os yw'n ofynnol gan y gyfraith neu reoliad arall.

 

Mynediad i ddata personol sydd gennym amdanoch chi

Gallwch ofyn i ni a ydym yn cadw data personol amdanoch chi a gofyn am gopi o'r data hwnnw, drwy gysylltu â'r Ffederasiwn.

 

Byddwn yn darparu copi darllenadwy o'r data personol rydym yn eu cadw amdanoch chi o fewn wythnos - er y byddwn angen prawf o bwy ydych cyn gwneud hynny. Byddwn yn darparu'r wybodaeth heb unrhyw dâl.

 

O dan ddarpariaethau Deddf Gwarchod Data 1998 gallwch herio y data sydd gennym amdanoch chi a, lle y bo'n briodol, efallai y byddwch yn cael y data:

* Ddileu

* Cywiro neu ddiwygio

* Cwblhau

 

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod darparu ein hymwelwyr gyda copi o'u data personol i unrhyw un o'r eithriadau perthnasol a nodir yn y Ddeddf Diogelu Data 1998 - byddwn yn rhoi rhesymau dros ein wrthod. Gallwch, fodd bynnag, yn herio ein penderfyniad i wrthod rhoi copi o'ch data personol.

 

 

© Cymunedol Cymru Tai 2006