Ymwadiad

Darperir y safle hwn ar gyfer dibenion gwybodaeth yn unig. Er y cymerodd Cartrefi Cymunedol (gynt Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru) bob cam rhesymol i sicrhau fod yr wybodaeth a’r graffeg cysylltiedig (a elwir ar ôl hyn yn “ddeunydd”) a gynhwysir ar y safle yn gywir adeg cyhoeddi ni roddir unrhyw warant, un ai’n benodol neu’n oblygiedig, am eu cywirdeb neu ffitrwydd i’r pwrpas. Ni fedrir derbyn cyfrifoldeb gan nac ar ran Cartrefi Cymunedol a/neu ei gyflenwyr cysylltiedig am gamgymeriadau, gwallau, datganiadau camarweiniol neu ganlyniadau hynny.

Mae’r safle’n cynnwys gwybodaeth am ein gwasanaethau a materion eraill perthnasol i’n haelodau. Ni fwriedir i’r deunydd fod yn ddatganiad cyflawn o’r gyfraith, ffaith na gweithdrefn ac ni ddylech ddibynnu arno fel hynny, na’i gyfleu i drydydd parti. Nid oes dim yn y safle hwn yn cyfrif fel cyngor cyfreithiol neu broffesiynol. Dylech bob amser ofyn am gyngor manwl gan gyfreithiwr neu swyddog proffesiynol/arbenigydd arall addas cyn gwneud penderfyniad i weithredu neu atal rhag gweithredu yn seiliedig ar set benodol o ffeithiau.

Mae Cartrefi Cymunedol a/neu ein cyflenwyr cysylltiedig yn gwadu pob atebolrwydd, i’r defnyddiwr uniongyrchol a phob trydydd parti, am niwed arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol neu unrhyw niwed o gwbl yn deillio mewn contract, camwedd neu fel arall (yn cynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli defnydd, data, busnes neu elw) yn deillio o ddefnydd neu anallu i ddefnyddio’r safle hwn.

Nid yw cyfeiriad at unrhyw sefydliad, cwmni neu unigolyn yn y safle hwn, neu unrhyw safle arall y mae’n gysylltiedig â hi, yn dangos cymeradwyaeth neu warant y Ffederasiwn am eu statws neu allu os na fynegir fel arall yn benodol.

Mae Cartrefi Cymunedol yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam cynhyrchu. Ni fedrwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, ymyriad neu ddifrod i’ch data neu gyfrifiadur a achosir gan drosglwyddiad firws, neu gan unrhyw achos arall, a all ddigwydd tra byddwch yn cyrchu’r safle. Dylech redeg rhaglen gwrth firws ar bob deunydd a lawrlwythir.

Hawlfraint

 

Os na nodir fel arall, Cartrefi Cymunedol piau hawlfraint neu hawliau tebyg yn yr holl ddeunydd yn y safle hwn.

Medrwch argraffu mewn copi caled, lawrlwytho i ddisg galed leol neu fel arall ddefnyddio unrhyw ddeunydd a ganfyddir ar y safle hwn cyn belled â’i bod ar gyfer eich deunydd personol chi neu ond yn hygyrch gan eraill o fewn eich sefydliad. Ym mhob achos, rhaid cydnabod y Ffederasiwn fel ffynhonnell y deunydd ar y copi, rhaid cadw pob hysbysiad hawlfraint a pherchnogol yn gyflawn, ac atgynhyrchu ein cyfeiriad a’n manylion cyswllt.

Caniateir cyflenwi unrhyw gopi i drydydd parti cyn belled: ei fod ar gyfer eu deunydd personol eu hunain, na chaiff ei gyflenwi fel rhan o waith neu gyhoeddiad arall ac na chaiff ei gyflenwi yn uniongyrchol mewn dychweliad am fudd masnachol. Mae cyflenwi unrhyw gopi i drydydd parti yn amodol ar iddynt fod yn gwybod am y ffaith fod y telerau hyn yn gweithredu yn yr un modd iddynt hwy.

Nid yw caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint Cartrefi Cymunedol yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn a ddynodir fel bod yn hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o’r fath yn uniongyrchol gan ddeiliad yr hawlfraint perthnasol.

Dim ond os caiff ei gopïo yn llawn heb unrhyw newid neu olygu y caniateir copïo unrhyw erthygl. Caniateir cyfieithu ar y sail eich bod yn cymryd cyfrifoldeb llawn am gywirdeb y cyfieithiad.

Nid yw’r caniatâd hawlfraint a roddir yn y telerau hyn yn cynnwys dyluniad neu weddlun gwefan Cartrefi Cymunedol. Caiff elfennau ein gwefan eu diogelu gan y gyfraith ac ni fedrir eu copïo neu eu hefelychu yn rhannol neu yn gyflawn. Ni cheir copïo neu drosglwyddo unrhyw logo, graffeg neu ddelwedd ar Gartrefi Cymunedol heb ein caniatâd ysgrifenedig.

Byddem yn falch i ystyried ceisiadau am ganiatâd i ledaenu neu ddefnyddio deunydd Cartrefi Cymunedol y tu allan i gwmpas y telerau hawlfraint a nodir uchod cyn belled ag y ceir ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Deunydd a gyflwynir gan ddefnyddwyr, aelodau a thrydydd partïon

Mae rhannau neilltuol o’r safle yn cynnwys deunydd a gyflwynwyd gan ddefnyddwyr, aelodau a thrydydd partïon sy’n parhau’n gyfrifol ar bob amser am gynnwys yr holl ddeunyddiau a gyflwynwyd ac unrhyw farn a fynegir ynddynt. Nid yw cynnwys deunydd a gyflwynwyd yn y safle hwn yn golygu neu’n awgrymu unrhyw warant, cymeradwyaeth neu gytundeb â’i gynnwys gan y Ffederasiwn os na nodir yn benodol fel arall.

Nid yw Cartrefi Cymunedol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriad, gwall neu anghywirdeb mewn unrhyw ddeunydd a gyflwynwyd.

Mae Cartrefi Cymunedol yn cadw’r hawl i adael allan, ohirio neu olygu unrhyw ddeunydd a gyflwynwyd.

Cysylltau

Mae ein gwefan yn cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill nad oes gan Gartrefi Cymunedol unrhyw reolaeth drostynt. Fel canlyniad, nid yw Cartrefi Cymunedol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu ymrwymiad am weithrediad, cynnwys, newidiadau i neu gysylltau a gynhwysir mewn gwefannau o’r fath.

Darparwn y cysylltau hyn fel cyfleustod ac nid yw cynnwys unrhyw gysylltyn yn golygu bod Cartrefi Cymunedol yn cymeradwyo’r wefan dan sylwos na nodir yn benodol fel arall.

Mae Cartrefi Cymunedol yn rhoi caniatâd cyffredinol i gysylltu â’r safle hwn cyn belled ag y rhoddir hysbysiad ysgrifenedig i ni cyn creu’r cysylltyn.

Mynediad gwasanaeth

Mae Cartrefi Cymunedol yn ceisio sicrhau fod y safle hwn ar gael fel arfer 24 awr y dydd ond ni fedrwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw hawl yn deillio oherwydd oedi, ymyriad neu anallu i gyrchu’r safle, beth bynnag yw’r achos.

Mae aelodaeth Cartrefi Cymunedol yn rhoi hawl i aelodau i gyrchu elfennau cyfyngedig o’r safle sydd fel arall heb fod ar gael i aelodau. Mae Cartrefi Cymunedol yn ceisio sicrhau fod elfennau aelod y safle ar gael fel arfer am 24 awr y dydd ond nid ydym yn gwarantu mynediad i aelodau na’n derbyn atebolrwydd am unrhyw hawliau yn deillio allan o oedi, ymyrryd neu anallu i gyrchu’r safle, beth bynnag yw’r achos.

Yn gyfnodol, gall fod angen gohirio ein gwasanaeth gwefan er mwyn sicrhau gwelliannau; cynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol, neu am ryw reswm arall. Gwneir pob ymdrech resymol i leihau ymyrriad i’r gwasanaeth ond ni all Cartrefi Cymunedol dderbyn atebolrwydd am unrhyw hawl yn deillio o ohiriad o’r math, ymyrriad neu anallu i gyrchu’r safle.

Cyffredinol

Drwy gyrchu unrhyw ran o’r safle hwn, bernir eich bod wedi derbyn y telerau hyn yn llawn.

Caiff gwefan Cartrefi Cymunedol, yn cynnwys y telerau hyn, ei llywodraethu gan gyfreithiau Lloegr a Chymru. Llysoedd Lloegr a Chymru sydd ag awdurdodaeth lwyr dros unrhyw anghydfod yn deillio dan y telerau hyn.

Caiff unrhyw hawliau nas dyfernir yn bendant yn y telerau hyn eu cadw gan Gartrefi Cymunedol.

Dylid gofyn am ganiatâd ysgrifenedig a hysbysiadau gan neu eu hanfon gan e-bost i [email protected], neu trwy'r bost i Cartrefi Cymunedol Cymru, Ty Fulmar, Clos Beignon, Ocean Park, Caerdydd, CF24 5HF.

Gofynnir i chi nodi y gall ein telerau a’n hamodau gael eu newid yn gyfnodol felly gwnewch yn siwr eich bod yn eu gwirio bob tro y defnyddiwch y safle.

© Cartrefi Cymunedol – Tachwedd 2006