Jump to content

Gwerthusiad Risg Tân Waliau Allanol mewn Blociau o Fflatiau

Mehefin 21, 2024 @ 10:00yb
Hyfforddiant Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX

Yr hyfforddiant yn derbyn cymhorthdal ar gyfer aelodau’r Cynllun Awdurdod Tân Sylfaenol (PFAS). Gofynnir i chi gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu ond heb fod yn aelod o PFAS.

Oherwydd cyfyngiadau’r safle, mae terfyn dechreuol o 2 cynrychiolydd fesul sefydliad fel y gall holl aelodau PFAS fynychu.

Am y hyfforddiant

Mae cwmpas asesiadau risg tân wedi newid gyda Deddf Diogelwch Tân 2021. Nod y gweithdy hwn yn gyntaf yw esbonio methodoleg PAS 9980:2022 “Gwerthusiad risg tân adeiladwaith waliau allanol a chladin ar flociau presennol o fflatiau – Cod Ymarfer” ac archwilio sut mae hyn yn effeithio ar asesiadau risg tân.

Yn ail byddwn yn edrych sut mae peirianwyr tân a gweithwyr proffesiynol cymwys eraill yn cynllunio a chynnal archwiliadau ymwthgar o waliau allanol a sut y caiff diogelwch tân ei asesu a’i adrodd. Bydd y diwrnod yn cynnwys defnydd helaeth o ddeunydd dangosol ac astudiaethau achos.

Learning Objectives

Bydd y gweithdy undydd hwn yn rhoi:

1. Esboniad o’r gwahanol fathau o waliau allanol a deunyddiau a ddefnyddir mewn adeiladu

2. Arddangosiad o egwyddorion a chwmpas y cod ymarfer newydd ar gyfer gwerthuso risg tân waliau allanol, ynghyd â newidiadau rheoleiddiol newydd

3. Amlinelliad o’r broses o gynllunio, cynnal ac adrodd ar arolygon ac archwiliadau safle

4. Canllawiau ar asesu addasrwydd a pherfformiad tân mathau presennol o adeiladwaith waliau allanol

Am yr hyfforddydd

Mae gan Malcolm Thomas BSc (Anrh) DipTP FRICS MIFSM 40 mlynedd o brofiad mewn adeiladu, rheoli eiddo a stad, ac fel syrfewr proffesiynol. Mae’n awdur ac yn cyflwyno hyfforddiant yn gyson yn y Deyrnas Unedig, Ewrop, Malaysia, De Ddwyrain Asia, Awstralia a Seland Newydd.