4253 - Towards a Bilingual Society in Wales / Tuag at Gymdeithas Ddwyieithog yng Nghymru

Date:09:30 22 September 2017 until: 16:30 22 September 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

Accredited Training Price: £ 169.00

Non Accredited Training Price: £ 145.00

Did you know that Welsh was once spoken in most of Britain and that it is one of the earliest written languages in Europe?  Find out more about why it went into decline and what is being done to promote a truly bilingual Wales in the 21st Century.

Key Benefits are:-

Learning about the history of the Welsh language 
Understanding why it went into decline
Learning about the recent interventions to support the language
A greater understanding of the current position regarding bilingualism in Wales. 

Who Should Attend

This course is open to everyone including:    

Housing Association staff
CEOs and Executive teams
Board Members
Tenants
Community workers

Course Tutor

Liam Townsend is Welsh Language Officer at CHCymru and graduated in European Politics and Welsh at Aberystwyth University. A Welsh learner, Liam is passionate about the language and promoting its use in every day life in Wales.  


Wyddech chi fod y Gymraeg yn cael ei siarad yn y rhan fwyaf o Brydain ar un adeg a'i bod yn un o ieithoedd ysgrifenedig hynaf Ewrop? Dewch i glywed pam y bu gostyngiad yn nifer y siaradwyr a beth sy'n cael ei wneud i hyrwyddo Cymru wirioneddol ddwyieithog yn y 21ain ganrif.

Y manteision allweddol yw:-

Dysgu am hanes y Gymraeg 

Deall pam y gostyngodd nifer y siaradwyr

Dysgu am yr ymyriadau diweddar i gefnogi'r iaith

Mwy o ddealltwriaeth o'r sefyllfa bresennol parthed dwyieithrwydd yng Nghymru


Pwy ddylai fynychu

Mae'r cwrs hwn ar agor i unrhyw un yn cynnwys:   
Staff cymdeithasau tai
Prif swyddogion gweithredol a thimau gweithrediaeth
Aelodau Bwrdd
Tenantiaid
Gweithwyr cymunedol

Tiwtor y cwrs

Liam Townsend yw Swyddog y Gymraeg yn CHCymru a graddiodd mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd a'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedi dysgu'r Gymraeg fel ail iaith, mae Liam yn angerddol am yr iaith a hyrwyddo ei defnydd ym mywyd beunyddiol Cymru.

Resources:

Booking Form Step 1