4252 - Repairs for Non Technical Staff

Date:09:30 16 October 2017 until: 16:30 16 October 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

Member Price: £ 145.00

Non Member Price: £ 145.00

WHY YOU SHOULD ATTEND
If you are a non-technical person involved in any aspect of your organisation’s repairs and maintenance service this course is for you.  The course will reinforce your knowledge of the legal responsibilities for repairs and also give you greater confidence in dealing with the technical aspects of the job.

TARGET GROUP
Reception, administrative, housing officers, caretakers, wardens and other non-technical staff dealing with repairs and maintenance requests from tenants.

COURSE AIMS
To enable non-technical staff to feel more confident and to be more effective in dealing with the organisation’s repairing responsibilities.

COURSE CONTENT
The day will concentrate on:

• the legal responsibilities
• asking tenants the right questions about repairs
• assessing when an inspection is needed
• identifying and specifying some common repairs
• understanding the jargon used in maintenance
• prioritising repairs
• dealing with emergencies


PAM Y DYLECH FYNYCHU
Mae'r cwrs hwn i chi os ydych yn berson heb fod yn dechnegol sy'n ymwneud ag unrhyw agwedd o wasanaeth atgyweiriadau a chynnal a chadw eich sefydliad. Bydd y cwrs yn atgyfnerthu eich gwybodaeth o'r cyfrifoldebau cyfreithol dros atgyweiriadau a hefyd yn rhoi mwy o hyder i chi wrth ddelio gydag agweddau technegol y swydd.

GRWP TARGED
Staff derbynfa, gweinyddol, swyddogion tai, gofalwyr, wardeiniaid a staff heb fod yn staff technegol sy’n ymwneud ag atgyweiriadau a cheisiadau cynnal a chadw gan denantiaid.

AMCANION Y CWRS
Galluogi staff heb fod yn staff technegol i deimlo’n fwy hyderus ac i fod yn fwy effeithlon wrth drafod cyfrifoldebau atgyweirio’r sefydliad.

CYNNWYS Y CWRS
Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar:

• y cyfrifoldebau cyfreithiol
• gofyn y cwestiynau cywir i denantiaid am atgyweiriadau
• asesu pryd mae angen archwiliad
• dynodi a manylu rhai atgyweiriadau cyffredin
• deall y jargon a ddefnyddir mewn cynnal a chadw
• blaenori atgyweiriadau
• delio gydag argyfyngau

Resources:

Booking Form Step 1