4246 - Dealing with Substance Misusing Clients in the Housing Sector

Date:09:30 12 September 2017 until: 16:30 12 September 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

Accredited Training Price: £ 169.00

Non Accredited Training Price: £ 145.00

WHY YOU SHOULD ATTEND:

Substance misusing tenants can cost your organisation thousands of pounds each year through arrears, damage to property and in extreme cases raids by police if they suspect that drug dealing is taking place. This course helps staff to identify how to act within the law and outlines their responsibilities under the Misuse of Drugs Act 1971, raising awareness of the legal requirements of your organisation.

The course will give your staff the confidence to  help  reduce problems associated with substance misuse, and will prepare them to take the correct steps to communicate efficiently with tenants.

TARGET GROUP:

Front line staff such as receptionists, housing and maintenance officers, and DLOs, who are in contact with tenants and prospective tenants on a regular basis.

COURSE AIMS:

 • This course will enable your staff to:
 • Explore and identify the potential disruptive and financial impact substance misusing tenants can have on your organisation.
 • Identify responsibilities when dealing with substance misusing tenants.
 • Understand the Housing Associations legal responsibilities.
 • Identify handling strategies for tenants under the influence of alcohol and other drugs. 
 • Recognises key steps to communicate effectively with substance misusing tenants in a wide range of situations.

COURSE CONTENT:

 • Setting the context
 • About Drugs
 • Our legal requirements as Landlords – Landlords & Misuse of drugs act 1971 and Anti Social Behaviour Act 2003
 • Do we have stereotypes of drug users?
 • The reasons why people take drugs
 • The substances:  short and long-term effects
 • Dealing with a tenant or client who is under the influence of substances
 • Supporting substance using tenants and helping them get the best from services
 • Effective communication

 

Delio gyda Chleientiaid sy'n Camddefnyddio Sylweddau yn y Sector Tai

PAM Y DYLECH FYNYCHU:

Gall tenantiaid sy'n camddefnyddio sylweddau gostio miloedd o bunnau i'ch sefydliad bob blwyddyn drwy ôl-ddyledion, difrod i eiddo, ac mewn achosion eithafol, gyrchoedd heddlu os ydynt yn amau fod cyffuriau'n cael eu gwerthu. Mae'r cwrs yn helpu staff i ddynodi sut i weithredu o fewn y gyfraith ac yn amlinellu eu cyfrifoldebau dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, yn codi ymwybyddiaeth o ofynion cyfreithiol eich sefydliad.

Bydd y cwrs yn rhoi'r hyder i staff i helpu problemau sy'n gysylltiedig gyda chamddefnyddio sylweddau ac yn eu paratoi i gymryd y camau cywir i gyfathrebu'n effeithiol gyda thenantiaid.

GRŴP TARGED:

Staff rheng-flaen fel staff derbynfa, swyddogion tai a chynnal a chadw a gweithluoedd uniongyrchol sydd mewn cysylltiad yn gyson gyda thenantiaid a darpar denantiaid.

NODAU'R CWRS:

 • Bydd y cwrs yn galluogi eich staff i:
 • Ymchwilio a dynodi 'r effeithiau ymyrol ac ariannol posibl y gall tenantiaid sy'n camddefnyddio sylweddau ei gael ar eich sefydliad
 • Dynodi cyfrifoldebau wrth ddelio gyda thenantiaid sy'n camddefnyddio sylweddau.
 • Deall cyfrifoldebau cyfreithiol cymdeithasau tai.
 • Dynodi strategaethau trin tenantiaid sydd dan ddylanwad alcohol a chyffuriau eraill.
 • Adnabod camau allweddol i gyfathrebu'n effeithlon gyda thenantiaid sy'n camddefnyddio sylweddau mewn ystod eang o sefyllfaoedd.

CYNNWYS Y CWRS:

 • Gosod y cyd-destun
 • Gwybodaeth am gyffuriau
 • Ein gofynion cyfreithiol fel landlordiaid - Deddf Landlordiaid a Chamddefnyddio Cyffuriau 1971 a Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003
 • A oes stereoteip o ddefnyddwyr cyffuriau?
 • Y rhesymau pam fod pobl yn cymryd cyffuriau
 • Y sylweddau: effeithiau tymor byr a thymor hir
 • Delio gyda thenant neu gleient sydd dan ddylanwad sylweddau
 • Cefnogi tenantiaid sy'n defnyddio sylweddau a'u helpu i fanteisio i'r eithaf o wasanaethau
 • Cyfathrebu effeithlon

Resources:

Booking Form Step 1