4252 - Welfare Reform

Date:09:00 8 May 2017 until: 17:00 8 May 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

Accredited Training Price: £ 169.00

Non Accredited Training Price: £ 145.00

WHY YOU SHOULD ATTEND
Employees and board members who have recently joined a housing association can find the wide range of welfare policies and jargon a minefield.  This course will help to simplify the benefit system, its changes and demonstrate the impact on housing.

TARGET GROUP
Employees and board members who wish to understand the impact, risks and opportunities that welfare reform poses to housing associations. This is a basic course and assumes little prior knowledge of the welfare system.

COURSE AIMS
To provide participants with a wider understanding of how UK welfare policy and can influence social housing business decisions in Wales.

COURSE CONTENT
By the end of the course participants will have:
• Understand the risks faced by Welsh Housing Associations due to welfare reform.
• Outline how Welsh Housing Associations can mitigate the impacts of welfare reform.
• Identify the impact on Welsh Government policy.


PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall cyflogeion ac aelodau bwrdd a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar gael yr ystod eang o bolisïau a jargon llesiant yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs yma yn eich helpu i symleiddio'r system budd-daliadau, ei newidiadau a dangos yr effaith ar dai.

GRŴP TARGED
Cyflogeion ac aelodau bwrdd sy'n dymuno deall yr effaith, risgiau a'r cyfleoedd y mae diwygio lles yn ei achosi i gymdeithasau tai. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio mai ychydig o wybodaeth ymlaen llaw o'r system lesiant fydd gan y cyfranogwyr.

NODAU'R CWRS
Rhoi dealltwriaeth ehangach i gyfranogwyr o sut y gall polisi llesiant y Deyrnas Unedig ddylanwadu ar benderfyniadau busnes tai cymdeithasol yng Nghymru.

CYNNWYS Y CWRS
Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn:
• Deall y risgiau a wynebir gan gymdeithasau tai Cymru oherwydd diwygio llesiant.
• Amlinellu sut y gall cymdeithasau tai Cymru liniaru effeithiau diwygio llesiant.
• Adnabod effaith polisi Llywodraeth Cymru.

Resources:

Booking Form Step 1