4249 - An Introduction to Housing Associations

Date:09:00 17 August 2017 until: 17:00 17 August 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

Accredited Training Price: £ 169.00

Non Accredited Training Price: £ 145.00

WHY YOU SHOULD ATTEND
Staff or committee members who have recently joined a housing association can find the wide range of policies, regulations and jargon a minefield.  This course will help to simplify the role and activities of housing associations as well as de-mystifying some of the jargon.

TARGET GROUP
Staff and Committee Members who have recently joined a housing association and/or people from other organisations who wish to have an understanding of how the ‘Movement’ works.  This is a basic course and assumes little prior knowledge of the Housing Association movement.

COURSE AIMS
To provide participants with a wider understanding of the role housing associations play in providing social housing in Wales.

COURSE CONTENT
By the end of the course participants will have:

• Examined the importance of involving customers in the provision of social housing
• Identified the key financial and legal issues facing housing associations
• Discussed the history and governance of housing associations


PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall yr ystod helaeth o bolisiau, rheoliadau a geirfa fod yn ddryslyd iawn i staff neu aelodau pwyllgor sydd newydd ymuno â chymdeithas tai. Bydd y cwrs hwn yn gymorth i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ac egluro peth o'r yrfa.

GRWP TARGED
Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o gyrff eraill sy'n dymuno cael dealltwriaeth o sut mae'r 'mudiad' yn gweithio. Mae hwn yn gwrs sylfaenol ac yn tybio mai ychydig o wybodaeth fydd o'r mudiad cymdeithasau tai ymlaen llaw.

NOD Y CWRS
Rhoi dealltwriaeth ehangach i gyfranogwyr o rôl cymdeithasau tai mewn darparu tai cymdeithasol yng Nghymru.
 
CYNNWYS Y CWRS
Erbyn diwedd y cwrs dylai contractwyr fod wedi:

• Archwilio pwysigrwydd cynnwys cwsmeriaid yn narpariaeth tai cymdeithasol
• Dynodi'r materion ariannol a chyfreithiol allweddol sy'n wynebu cymdeithasau tai
• Trafod hanes a threfn llywodraethu cymdeithasau tai

Resources:

Booking Form Step 1