4246 - Working with Substance Using Clients

Date:09:00 15 June 2017 until: 11:00 15 June 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

Accredited Training Price: £ 169.00

Non Accredited Training Price: £ 145.00

WHY YOU SHOULD ATTEND:
This course will help front line staff understand how people react under the influence of alcohol and other drugs.  It will provide constructive suggestions on how to communicate effectively in such situations, and how to deal with difficult situations.

TARGET GROUP:
Front line staff such as receptionists, housing and maintenance officers, who have to deal on a daily basis with tenants and prospective tenants.

COURSE AIMS:
To provide front line staff with a basic understanding of how alcohol and other drugs can affect individuals’ behaviour, and how staff should deal with individuals under the influence of substances

COURSE CONTENT:
When?  A brief historical perspective
Who?    Do we have stereotypes of drug users?
Why?    The reasons why people take drugs
What?   The substances:  short and long-term effects
How?   Dealing with a tenant or client who is under the influence of substances;
Useful experiences to share, and :  ‘Would I do it differently next time?
Helping substance users get the best from services


PAM Y DYLECH FYNYCHU:
Bydd y cwrs yn helpu staff rheng-flaen i ddeall sut mae pobl yn ymateb dan ddylanwad alcohol a chyffuriau eraill. Bydd yn rhoi awgrymiadau adeiladol ar sut i gyfathrebu'n effeithlon mewn sefyllfaoedd o'r fath a sut i ddelio gyda sefyllfaoedd anodd.

GRŴP TARGED:
Gweithwyr rheng-flaen megis staff derbynfa, swyddogion tai a chynnal a chadw, sy'n gorfod delio'n ddyddiol gyda thenantiaid a darpar denantiaid.

NODAU'R CWRS:
Rhoi dealltwriaeth sylfaenol i staff rheng-flaen o sut y gall alcohol a chyffuriau eraill effeithio ar ymddygiad unigolion a sut y dylai staff ddelio gydag unigolion sydd dan ddylanwad sylweddau.

CYNNWYS Y CWRS:
Pryd?  Safbwynt hanesyddol cryno
Pwy?   Ystrydebau o ddefnyddwyr cyffuriau
Pam?   Y rhesymau fod pobl yn cymryd cyffuriau
Beth?   Y sylweddau: effeithiau tymor byr a thymor hir
Sut?   Trin tenant neu gleient sydd dan ddylanwad sylweddau;
Profiadau defnyddiol i'w rhannu, a 'Fyddwn i'n gwneud pethau'n wahanol y tro nesaf?'
Helpu defnyddwyr sylweddau i gael y budd gor

Resources:

Booking Form Step 1