Mae Dyma'r Sector Tai yn fyw!

26/09/2019

Rydym ni, gan weithio gyda phob cymdeithas tai yng Nghymru, heddiw wedi lansio ymgyrch Dyma'r Sector Tai (26 Medi). Mae'r ymgyrch yn dathlu'r bobl wych sy'n gweithio i gymdeithasau tai yng Nghymru ac yn dangos yr ystod eang o swyddi sydd yn y sector.

Mae'n uchelgais gan gymdeithasau tai yng Nghymru i wneud cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, a bwriadant adeiladu 75,000 o gartrefi newydd a chreu 150,000 o swyddi newydd erbyn 2036.

Nod Dyma'r Sector Tai yw denu sgiliau newydd i'r sector fel y gallant adeiladu'r cartrefi a'r cymunedau mae Cymru eu hangen.

Caiff bron 11,000 o bobl eu cyflogi mewn 200 o wahanol swyddi mewn cymdeithasau tai sy'n adeiladu ac yn rheoli cartrefi fforddiadwy ar gyfer 10% o boblogaeth Cymru.

Maent hefyd yn cynnig cymorth i bobl mewn amrywiaeth o amgylchiadau, yn cynnwys teuluoedd ar incwm isel, yr henoed, y rhai sy'n ffoi rhag cam-drin domestig a phobl ddigartref.

Yn 2018 gwariodd cymdeithasau tai yng Nghymru dros £445 miliwn yn gweithio gyda darparwyr iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau eraill ar brosiectau cymunedol.

Dywedodd Phillipa Knowles, Cyfarwyddydd Adnoddau a Datblygu Sefydliadol Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Mae gan y sector tai cymdeithasol rôl allweddol wrth lunio dyfodol Cymru; mae'r sector yn darparu cartrefi fforddiadwy ansawdd da a chymorth i gymunedau. Mae gan gymdeithasau tai yng Nghymru weledigaeth i wneud cartref da yn hawl sylfaenol i bawb a rydym yn anelu i adeiladu 75,000 o gartrefi erbyn 2036 i sicrhau fod gan bobl gartrefi ansawdd da, diogel a chynnes i fyw ynddynt. I wneud hyn, rydym angen y sgiliau cywir yn eu lle a gobeithiwn, erbyn 2036, i fod wedi creu 150,000 o swyddi newydd fel y gallwn adeiladu'r cartrefi o safon dda a cymunedau cryf.

"Mae 65% o bobl sy'n gweithio yn y sector yn mwynhau eu swyddi oherwydd eu bod yn gwneud gwahaniaeth. Mae gan y sector ystod eang o swyddi o gyfrifeg i waith rheng flaen, ac mae'n cynnig cyfleoedd ar gyfer cynnydd a datblygu sgiliau. Er enghraifft, y llynedd gwariwyd dros £3.6 miliwn ar hyfforddiant staff a datblygu proffesiynol.

"Rydym yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio i gymdeithas tai i ymweld â gwefan Dyma'r Sector Tai i ganfod mwy!"

Os oes gennych ddiddordeb mewn canfod mwy am swydd yn y sector tai cymdeithasol, ewch i Dyma'r Sector Tai.

Dewch o hyd i'ch swydd ddelfrydol yn swydditai.cymru, unig safle swyddi Cymru yn benodol ar gyfer swyddi yn y sector tai cymdeithasol.