Mae wefan Swyddi Tai Cymru nawr yn fyw!

18/03/2019

Cafodd safle peiriant chwilio cyntaf Cymru ar gyfer swyddi tai cymdeithasol Swyddi Tai Cymru ei lansio heddiw.

Mae Swyddi Tai Cymru yn gynllun ar y cyd rhwng Charity Job Finder a Cartrefi Cymunedol Cymru, a bydd yn cynnwys ystod eang o swyddi tai cymdeithasol o swyddi crefftwyr i leoedd ar fyrddau.

Mae sector tai cymdeithasol Cymru, sy'n cefnogi 23,000 o weithwyr cyflogedig amser-llawn ar hyn o bryd, yn anelu i adeiladu 75,000 o gartrefi erbyn 2036 a gwneud cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Gyda 85% o'r swyddi fydd eu hangen ar gyfer 2030 heb eu creu hyd yma, mae'r sector yn awyddus i gryfhau ei weithlu i gyflawni nodau, yn cynnwys dod yn fwy arloesol gyda mwy o ffocws digidol.

Bydd y wefan yn targedu pobl sy'n chwilio am swyddi sydd â'r sgiliau cywir fel y gwyddant am y cyfleoedd sydd ar gael. Comisiynnwyd ymchwil sy’n dangos fod diffyg ymwybyddiaeth ymysg rhai sy'n chwilio am swyddi, gyda 34% heb fod erioed wedi ystyried gyrfa mewn tai o'r blaen.

I fynd i'r afael â chamsyniadau a hysbysu pobl tu allan i'r sector, bydd y wefan hefyd yn rhannu straeon cyflogeion fel y gall pobl glywed o lygad y ffynnon sut beth yw gyrfa mewn tai cymdeithasol.

Mae gan y sector tai cymdeithasol stori deniadol i'w dweud - yn 2018/2019 cyfrannodd £1.2 biliwn i economi Cymru. Mae cyfartaledd rhwng y rhywiau hefyd yn galonogol gyda nifer gyfartal o ddynion a menywod yn y cohort yn Brif Swyddogion Gweithredol. Mae hyn yn cymharu gyda'r cyfartaledd cenedlaethol sy'n dangos mai dynion fel arfer yw 73% o Brif Swyddogion Gweithredol.

I nodi lansiad Swyddi Tai Cymru, caiff cymdeithasau tai Cymru gynnig cyfnod prawf o ddau fis am ddim o heddiw ymlaen.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn SwyddiTai.Cymru ac admin@housingjobs.wales.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd CHC:

“Rydym yn sector egnïol ac uchelgeisiol yn llawn o bobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Mae cymdeithasau tai Cymru yn trawsnewid ac yn addasu'n barhaus i ddiwallu anghenion sy'n newid, gan wneud yn siŵr fod busnesau yn gydnerth ac yn medru ymdopi gyda gofynion y dyfodol. Eto mae'n parhau'n her i ateb y gwarged o sgiliau sydd eu hangen ar draws y sector - ac mae angen i ni fynd i'r afael â hyn os dymunwn gyflawni ein nodau.

“Gyda dros 100 o wahanol fathau o swyddi ar gael yn y sector, bydd Swyddi Tai Cymru yn rhoi cyfle i ni gyrraedd pobl nad ydynt efallai yn sylweddoli beth y gallai gyrfa mewn tai cymdeithasol ei gynnig iddynt. Rydym yn falch iawn i lansio'r wefan, ac edrychwn ymlaen at ei gweld yn tyfu."