Schedule 1 – Practice Note

Atodlen 1 – Nodyn Ymarfer

Mae Rhan 1 Atodlen 1 Deddf Tai 1996 yn gosod amodau a chyfyngiadau yng nghyswllt rheoli taliadau a buddion sydd â rhan bwysig mewn sicrhau llywodraethiant a rheoleiddiad da ar Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yng Nghymru. Ynghlwm â’r Atodlen mae penderfyniad (a wnaed yn 2010 dan baragraff 2(2)(f) Deddf 1996) a chylchlythyr RSL 05/10 sy’n parhau mewn grym ac sy’n rhoi canllawiau ar daliadau a buddion a ganiateir i staff ac aelodau Bwrdd LCC yng Nghymru.

Datblygwyd y nodyn ymarfer hwn gan weithgor o gynrychiolwyr o blith LCC, timau llywodraethiant a chyllid ynghyd â Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) a thîm rheoleiddiol Llywodraeth Cymru. Ei fwriad yw cefnogi staff LCC ac aelodau Bwrdd ar bob lefel i ddeall gofynion yr Atodlen, ystyried y cwestiynau y dylech chi a’ch Bwrdd eu gofyn i’ch hunan er mwyn cydymffurfio ac ystyried y prosesau a llywodraethiant priodol sy’n sylfaen i’ch cydymffurfiaeth gyda’r Atodlen.

Dadlwythwch PDF (Cymraeg, 569kb)