Adroddiad Tryloywder Tal

Y llynedd fe wnaethom benodi Turning Point HR Solutions, ymgynghoraieth gwobr annibynnol, i gasglu a dadansoddi data a ddarparwyd yn uniongyrchol gan gymdeithasau tai ar gydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr. Ym mis Medi 2018 cymerodd 36 (97%) o gymdeithasau tai Cymru ran yn yr arolwg meincnodi tâl sydd ar gael yma.

Er bod gwybodaeth am dâl uwch reolwyr bob amser wedi bod ar gael i'r cyhoedd, bwriad yr adroddiad hwn yw cyflwyno gwybodaeth ar dâl uwch reolwyr mewn un lle, ac mae'n dilyn argymhellion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i sicrhau bod y sector yn dryloyw ac agored.

Mae'r data a gasglwyd yn cyfeirio at gyflogau rhwng y cyfnod 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017 a 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018. Yn ychwanegol, adroddodd dwy gymdeithas tai ar ddiwedd eu blwyddyn gweithredu  sef 1 Ionawr - 31 Rhagfyr.

Dengys canfyddiadau o'r adroddiad:

  • Caiff 11% o'r sector tai yng Nghymru ei arwain gan Brif Swyddog Gweithredol o gefndir BAME, sy'n cymharu â 2% yn y  sector tai ehangach yn y Deyrnas Unedig.
  • Dengys data ar dâl dynion a menywod yn cyfeirio at 5 Ebrill 2017 fod cydraddoldeb yn y sector yn galonogol, gyda'r un nifer o ddynion a menywod yn y garfan yn Brif Swyddogion Gweithredol. Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd y Deyrnas Unedig, a ddengys mai dynion yw 73% o'r Prif Swyddogion Gweithredol.