Iechyd Meddwl a Tai

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi sylw i enghreifftiau o ymarfer diweddar (Hydref 2016) ymysg cymdeithasau tai yng Nghymru, sydd o fudd i iechyd meddwl aelodau'r cymunedau lle gweithiant. Mae'r astudiaethau achos yn cynnwys enghreifftiau o'r mathau o ryngweithio sydd gan staff tai rheng flaen gyda swyddogion iechyd meddwl, yn dangos gwaith partneriaeth ardderchog a hefyd enghreifftiau o fylchau yn y system bresennol. Mae'r adroddiad ar gael yn y dolenni islaw (yn Gymraeg ac yn Saesneg), yn ogystal ag fel Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl a Llesiant Llamau y cyfeirir ato yn yr adroddiad.

Cymdeithasau Tai a Chefnogaeth Iechyd Meddwl i Denantiaid yng Nghymru