Dull lleol o osod rhenti

Fe wnaethom gomisiynu Altair i gynnal ymchwil i gefnogi ein gwaith ar fforddiadwyedd, yn arbennig allu cymdeithasau tai i weithio gyda tenantiaid i osod rhent fforddiadwy ar lefel leol.

Gyda cyhoeddiad yr Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy yng Nghymru, rydym yn wynebu'r cyfle i gefnogi gwneud penderfyniadau dilys, cadarn ac ystyrlon rhwng landlordiaid a thenantiaid am fforddiadwyedd.

Mae'r adroddiad gan Altair, a lansir heddiw, yn dadansoddi elfennau o wahanol fodelau fforddiadwyedd a'u haddasrwydd ar gyfer eu defnyddio mewn gwahanol rannau o Gymru, ac mae'n crynhoi peth o'r gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo, gan ymchwilio diffiniadau a setiau data fydd yn helpu landlordiaid a thenantiaid i wneud penderfyniadau am lefelau rhent yn lleol.

Mae'r adroddiad yn canfod y dylid datblygu polisïau rhent lleol gyda thenantiaid, ac y dylent fod yn deg, tryloyw a chlir, rhoi sefydlogrwydd ond bod yn ddigon hyblyg i ymateb i newid mewn amgylchiadau. Mae'n argymell y dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn data o ansawdd gwell ac y dylem barhau i weithio gyda landlordiaid i ddatblygu egwyddorion fforddiadwyedd ac offer sy'n cefnogi trafodaethau ystyrlon gyda thenantiaid yn lleol.

Darllenwch yr adroddiad cyfan yma