Ymgynghoriadau

Mae CHC yn ymateb i nifer o ymgynghoriadau ac ymchwiliadau gan y Cynulliad Cenedlaethol neu Senedd y Deyrnas Unedig. Gwnawn hynny mewn cysylltiad â’n haeodau lle’n berthnasol. Os hoffech gyfrannu at ymgynghoriad sydd ar agor, cysylltwch â r swyddog perthnasol o staff CHC os gwelwch yn dda. I gael manylion a gwybodaeth ar bob aelod o staff, cliciwch yma.

Ymgynghoriadau sydd ar agor

 

 

Ymgynghoriadau ar gau

Mae ein ymatebion i’r ymgynghoriadau isod ar gael ar ein rhwydwaith Yammer. Cysylltwch â Will Atkinson i weld copi, a cysylltwch â [email protected] i ymuno a’n rhwydwaith Yammer.  

Darparu tai drwy’r system gynllunio - Hydref 2018

Llwybr carbon isel i Gymru - Hydref 2018

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Gorffennaf 2018

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1 - Mehefin 2018

Polisi Cynllunio Cymru - Mai 2018

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Ebrill 2018

Cyfraith Cynllunio yng Nghymru - Mawrth 2018

Llywodraeth Cymru: Ymgynghoriad Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ar Eiddo Ffit i Bobl Fyw Ynddo - Ionawr 2018.

Ymchwiliad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cymru i'r Rhaglen Cefnogi Pobl - Rhagfyr 2017

Ymateb Byr CHC i Ganfyddiadau Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.

Ymgynghoriad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar Dai Carbon Isel: Yr Her - Tachwedd  2017

Rhaglen Llywodraeth Cymru ar Fuddsoddiad Adfywio wedi'i Dargedu

Adroddiad cwmpasu gwerthusiad cynaliadwyedd integredig ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaetho - Gorffennaf 2017

Ymgynghoriad ar Ganllawiau a Fframwaith Deilliannau Rhaglen Cefnogi Pobl - Awst 2017

Diwygio Rheoleiddiol Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig - Mehefin 2017

Gweithredu Cam 2 Rheoleiddio ac Arolygu Deddf Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 - Gorffennaf 2017

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - Mai 2017

Ymchwiliad y Pwyllgor Dethol Gwaith a Phensiynau ar Gredyd Cynhwysol - 20 Mawrth 2017

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 – Canllawiau ar dai â chymorth - Ebrill 2017

Ymchwiliad Pwyllgor Dethol Gwaith a Phensiynau i’r Cap ar Fudd-daliadau - 7 Ebrill 2017

Ymgynghoriad Cam 2 Deddf Rheoleiddio a Goruchwyio Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 - Gorffennaf 2017

Adoilygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru - Ebrill 2017

Safonau Perfformiad - Chwefror 2017

Cyllid ar gyfer Tai â Chymorth - Chwefror 2017

Ymchwiliad Tŷ’r Cyffredin i Gyllid ar gyfer Tai â Chymorth - Chwefror 2017

Papur Gwyrdd Gwella Bywydau: Ymgynghoriad Gwaith, Iechyd ac Anabledd - Chwefror 2017

Mai 2018