Gadewch i ni Barhau i Gefnogi Pobl

Mae Llywodraeth Cymru yn wynebu'r dasg anodd bob blwyddyn o osod cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol. Mae hyn yn cynnwys gwneud penderfyniad am faint o gyllid y byddant yn ei ddyrannu i'r rhaglen Cefnogi Pobl.

Bob blwyddyn, mae rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru yn helpu tua 60,000 o'r bobl fwyaf agored i niwed ac ar y cyrion i osgoi digartrefedd a byw'n annibynnol yn eu cymunedau. Mae'r rhaglen Cefnogi Pobl yn gostwng y pwysau ar ystod o wasanaethau cyhoeddus eraill - megis tai a digartrefedd, iechyd, gofal cymdeithasol a chyfiawnder troseddol - yn ogystal ag annog pobl i fanteisio ar gyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae angen i ni wneud yn siŵr eu bod yn clywed gennym am bwysigrwydd diogelu cyllid Cefnogi Pobl. Fel arfer caiff y drafft gyllideb ei chyflwyno ganol mis Hydref - felly mae'n hanfodol ein bod yn gwneud popeth a fedrwn i ddylanwadu ar ei chynnwys cyn hynny.

Mae cyfnod yr haf yn hollbwysig. Bydd Cymorth Cymru a Cartrefi Cymunedol Cymru yn arwain yr ymgyrch genedlaethol - ond rydym angen eich help yn lleol er mwyn cael yr effaith mwyaf. Rydym yn eich annog i gysylltu gyda'ch Aelodau Cynulliad i danlinsellu pwysigrwydd y gyllideb Cefnogi Pobl, a gofyn iddynt ei diogelu.

Mae mwy o wybodaeth am yr ymgyrch ar gael yn y pecyn hwn y gellir ei lawrlwytho.