Jump to content
Dewislen

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Yn gryno

Daw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 i rym yng ngwanwyn 2022. Unwaith y bydd mewn grym, bydd mwyafrif y tenantiaethau preswyl yng Nghymru yn trosi i gontractau defnydd newydd, yn cynnwys mwyafrif llethol y contractau sydd gan denantiaid tai cymdeithasol.

Yn ogystal â throsi tenantiaethau presennol i gontractau defnydd, bydd y Ddeddf yn rhoi hawliau ychwanegol i bobl sy’n rhentu eu cartrefi yng Nghymru, yn cynnwys:

  • Y gallu i geisio gwell iawn os y credir nad yw eu cartrefi yn ffit i bobl fyw ynddynt
  • Gwell diogeliad rhag troi allan, yn cynnwys cyfnodau rhybudd hirach mewn rhai sefyllfaoedd
  • Gwella hawliau preswyliaeth mewn tai â chymorth
  • Gallu i ofyn am ychwanegu a thynnu cyd-ddeiliaid contract heb fod angen creu contract newydd

Mae’r Ddeddf hefyd yn newid arferion rheolaeth tai ar gyfer landlordiaid, yn cynnwys:

  • Gweithdrefn newydd ar gyfer adennill cartrefi a adawyd heb fod angen gorchymyn llys
  • Dulliau ychwanegol ar gyfer rheoli llety â chymorth

Rydym yn cefnogi cymdeithasau tai i baratoi ar gyfer dechrau yn y gwanwyn 2022 ac yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol yn gwybod am y problemau sy’n gysylltiedig â’r Ddeddf fel y gellir eu datrys cyn iddi ddod i rym.

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn o waith

Crynodeb llawn

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd