Jump to content
Dewislen

06 Medi 2019

Ymateb i Gylch Gwariant Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Cyflwynodd y Canghellor Sajid Javid AS ddatganiad Cylch Gwariant Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer 2020/21. Fel rhan o'r datganiad hwn, dyrannwyd £600 miliwn ychwanegol i gyllideb ddatganoledig Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Mewn cyfnod economaidd ansicr, gwyddom fod gan gymdeithasau tai rôl enfawr mewn diogelu a chreu swyddi tra'n buddsoddi mewn cymunedau, gyda £1.2 biliwn wedi eu buddsoddi ar draws Cymru y llynedd a 23,000 o swyddi llawn-amser wedi eu cefnogi. Mae angen i ni yn awr weld buddsoddiad mewn cartrefi gwag ac mae gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai yn parhau'n flaenoriaeth wrth i Lywodraeth Cymru benderfynu sut i wario £600m o gyllid ychwanegol.

Mae gan gymdeithasau tai uchelgais i adeiladu 75,000 o gartrefi newydd a chreu 150,000 o swyddi erbyn 2036, ac yn gynharach eleni, roedd yr Adolygiad Annibynnol o Dai Fforddiadwy yn cydnabod bod angen buddsoddiad ychwanegol i gyflawni'r uchelgais honno."

Darllenwch papur gwybodaeth llawn yma.