Jump to content
Dewislen

19 Mehefin 2018

Lansio Cod Llywodraethiant newydd’

Yn dilyn cyfnod ymgynghori wyth wythnos gyda'r sector, cyhoeddwyd Cod Llywodraethiant newydd ar gyfer cymdeithasau tai Cymru. Mae'r cod yn dilyn ymagwedd wahanol i arferion llywodraethiant traddodiadol, gan ganolbwyntio ar ddiwylliant sefydliad yn hytrach na phrosesau.

Mae'n cynnwys saith egwyddor sylfaenol ar gyfer llywodraethiant da, yn cynnwys:

1. Diben y Sefydliad

Bydd y bwrdd yn glir ynghylch amcanion y sefydliad ac yn sicrhau y cyflawnir y rhain mewn ffordd effeithiol a chynaliadwy.

2.Arweinyddiaeth

Arweinir pob sefydliad gan fwrdd effeithiol sy'n rhoi arweinyddiaeth strategol yn unol ag amcanion a gwerthoedd y sefydliad.

3. Uniondeb

Bydd y bwrdd yn gweithredu ag uniondeb, gan fabwysiadu gwerthoedd a chreu diwylliant sy'n helpu i gyflawni dibenion y sefydliad. Bydd y bwrdd yn ymwybodol o bwysigrwydd hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd, a bydd aelodau bwrdd yn cyflawni eu dyletswyddau yn unol â hynny.

4. Gwneud Penderfyniadau, Risg a Rheolaeth

Bydd y bwrdd yn sicrhau bod ei brosesau ar gyfer gwneud penderfyniadau wedi'u seilio ar wybodaeth, yn drylwyr ac yn amserol, a bod systemau effeithiol yn cael eu sefydlu a'u monitro ar gyfer dirprwyo, asesu a rheoli risgiau.

5. Effeithlonrwydd y Bwrdd

Bydd y bwrdd yn gweithio fel tîm effeithol, gan ddefnyddio'r cydbwysedd priodol o sgiliau, profiad, cefndiroedd a gwybodaeth i wneud penderfyniadau doeth.

6. Amrywiaeth

Bydd ymagwedd y bwrdd at amrywiaeth yn cefnogi ei effeithiolrwydd, ei arweinyddiaeth a'i benderfyniadau.

7. Bod yn Agored ac yn Atebol

Bydd y bwrdd yn arwain y sefydliad i fod yn dryloyw ac yn atebol. Bydd y sefydliad yn agored yn ei waith, oni bai bod rheswm da iddo beidio â bod.

Gallwch weld ein cod newydd yn llawn yma.