Jump to content
Dewislen

17 Gorffennaf 2019

Lansio Adroddiad Ddatgarboneiddio

Mae Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru heddiw (18 Gorffennaf) wedi lansio ‘Cartrefi Gwell, Cymru Gwell, Byd Gwell'. Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar y ffordd orau i ddarparu rhaglen hirdymor o welliannau tai i gyrraedd targedau datgarboneiddio Cymru.

Daeth newid yn yr hinsawdd yn flaenoriaeth cynyddol bwysig i wleidyddion a'r cyhoedd ym mhob rhan o'r byd ac roedd Llywodraeth Cymru yn un o'r cyntaf i ddatgan argyfwng hinsawdd ym mis Ebrill 2019. Gosododd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 darged o ostwng allyriadau carbon gan o leiaf 80% erbyn 2050; ym mis Mehefin 2019, mabwysiadodd Llywodraeth Cymru y targed gostwng newydd o 95% a argymhellwyd gan Bwyllgor y Deyrnas Unedig ar Newid Hinsawdd (UKCCC) a nodi uchelgais i gyflawni carbon sero net erbyn 2050.

Mae gan gymdeithasau tai yng Nghymru weledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, ac maent yn rhannu uchelgais Llywodraeth Cymru i ddatgarboneiddio cartrefi.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Mae ymrwymiad 30 mlynedd i ostwng yr allyriadau carbon o holl anheddau Cymru yn argymhelliad beiddgar yn yr adolygiad yma a rydym yn croesawu hynny. Fel mae'r adroddiad yn cydnabod, ni fydd hyn yn rhwydd. Bydd angen lefelau enfawr o fuddsoddiad gan y llywodraeth a thrawsnewid y ffordd yr ydym yn adeiladu ac yn adnewyddu cartrefi er mwyn ateb yr her.

"Fel rhan o'n gweledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, mae cymdeithasau tai wedi ymrwymo i adeiladu cymunedau gwyrddach ac yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol i gyflawni hyn.".

Darllenwch ein papur gwybodaeth fanwl sy'n crynhoi'r argymhellion a gosod y camau nesaf ar gyfer yr agenda datgarboneiddio.

Byddwn yn parhau i weithio'n agos gydag aelodau, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill wrth i ni ymchwilio sut y gallwn ni fel sector sicrhau cartrefi fforddiadwy, cysurus a dim carbon i'n tenantiaid.