Jump to content
Dewislen

16 Hydref 2017

Gosod Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cafodd Bil Rheoleiddio Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a memorandwm esboniadol ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw. Mae Carl Sargeant, Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig y gellir ei ddarllen yma.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru: "Rydym wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ers penderfyniad yr ONS i ailddosbarthu cymdeithasau tai Cymru fel cyrff cyhoeddus fis Medi diwethaf. Rydym yn croesawu’r newyddion fod yr Ysgrifennydd Cabinet heddiw wedi cyflwyno deddfwriaeth i wrthdroi'r penderfyniad hwn.

Rydym yn flaenorol wedi dweud y gallai ailddosbarthu cymdeithasau tai yn y sector cyhoeddus yn y pen draw gyfyngu datblygu cartrefi fforddiadwy newydd a chredwn, os y'i pasir, y bydd y ddeddfwriaeth yn cynnig sicrwydd i gymdeithasau tai yng Nghymru wrth i ni weithio tuag at y targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn y Cytundeb Cyflenwi Tai a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru y llynedd mewn cysylltiad gyda CHC a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Byddwn yn gweithio'n agos gydag Aelodau Cynulliad i ailddatgan pwysigrwydd y ddeddfwriaeth hon wrth iddi fynd ar ei thaith drwy'r Cynulliad yn y misoedd nesaf."