Jump to content
Dewislen

13 Gorffennaf 2020

Ffigurau Cyfrifon Cynhwysfawr yn datgelu sector tai cadarn yng Nghymru

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad Cyfrifon Cynhwysfawr heddiw sy’n dangos rôl hollbwysig cymdeithasau tai Cymru i economi Cymru, gyda dros £2 biliwn wedi’u gwario yn 2018/19.

Fe wnaethom gomisiynu’r adroddiad mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, gan gasglu cyfriflenni ariannol 34 o’r cymdeithasau tai mwyaf yng Nghymru, sy’n dangos fod y sector tai cymdeithasol yng Nghymru yn parhau i dyfu.

Mae’r canlyniadau’n dangos sector ariannol gadarn gydag ymrwymiad a gallu clir i gefnogi darpariaeth tai fforddiadwy ledled Cymru, cyfrannu’n sylweddol at economi Cymru a helpu i liniaru effaith tlodi ar fywydau pobl. Dros y tymor hirach, gweledigaeth y sector tai cymdeithasol yw adeiladu 75,000 o gartrefi erbyn 2036 ac i wireddu’r uchelgais hon, mae angen i’r sector gael sylfeini ariannol cryf gyda pherfformiad cydnerth flwyddyn-ar-flwyddyn.

Mae’r uchafbwyntiau allweddol o’r adroddiad yn cynnwys:

  • Mae cymdeithasau tai yng Nghymru wedi gwario £1.3bn yn uniongyrchol, gyda 85% o hwnnw wedi’i gadw yng Nghymru.
  • Am bob £1 a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru, mae cymdeithasau tai yn buddsoddi £5.73 yn ôl yn yr economi.
  • Roedd trosiant am y flwyddyn yn £1,006m, cynnydd o £954m yn 2018. Rhagwelir y bydd trosiant yn cynyddu gan 4% y flwyddyn i £1,224m erbyn 2024.
  • Mae asedau sefydlog tai, cyn dibrisiant, wedi parhau i gynyddu ac mae’n awr yn sefyll ar £7.9bn, cynnydd o 6% ers 2018. Rhagwelir y bydd asedau tai yn codi gan gyfartaledd o 8% y flwyddyn i £11.5bn erbyn 2024.
  • Mae cymdeithasau tai yn parhau i gefnogi tua 25,000 o swyddi cyfwerth ag amser-llawn yng Nghymru, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.
  • Mae cymdeithasau tai yn Cymru yn berchen ac yn rheoli bron 165,000 o gartrefi, cynnydd net o 1,838 o’r flwyddyn flaenorol.
  • Buddsoddwyd £399m mewn datblygu cartrefi newydd yng Nghymru, cynnydd o £325m yn 2017/18.
  • Mae trosiant cyfartalog fesul annedd tai cymdeithasol wedi cynyddu o £5,250 yn 2018 i £5,459 yn 2019, cynnydd o 4%.
  • Mae lefelau Cyfalaf a Chronfeydd wrth Gefn yn awr yn £1.17bn (2018: £1.15bn), gan arddangos yr hyder sydd gan fenthycwyr yn y sector tai cymdeithasol.

Dywedodd Steve Evans, Cyfarwyddydd Cynorthwyol, Cyllid a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cartrefi Cymunedol Cymru:

“Mae’r argyfwng iechyd cyhoeddus a achoswyd gan y pandemig eleni a’r heriau economaidd dilynol a wynebwn fel cenedl yn ei gwneud yn bwysicach nag erioed ein bod yn cadw sylfaen ariannol cryf i fuddsoddi mewn cymunedau, cartrefi a phobl.

Mae’r adroddiad Cyfrifon Cynhwysfawr yn dangos ymrwymiad parhaus rhwng cymdeithasau tai a Llywodraeth Cymru i gyflawni ein huchelgais o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb. Gallwn i gyd wneud wahaniaeth a chefnogi darpariaeth tai ansawdd da a fforddiadwy ledled Cymru, ysgogi economi Cymru, a helpu i liniaru effaith tlodi ar fywydau pobl.”

Darllenwch fwy yma.