Jump to content
Dewislen

01 Mai 2019

Ein hymateb i argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy

Fe wnaethom alw am adolygiad o'r cyflenwad o dai fforddiadwy ym mis Tachwedd 2017 i alluogi cymdeithasau tai Cymru i gyflawni eu potensial llawn, a chyflawni uchelgais ein sector o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Mae panel annibynnol yr Adolygiad o Gyflenwad Tai Fforddiadwy heddiw wedi cyflwyno eu hargymhellion i Lywodraeth Cymru yma. Mae papur gwybodaeth llawn hefyd ar gael yma.

Mae ein hymateb islaw.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

“Mae gan gymdeithasau tai uchelgais i adeiladu Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, ac fe wnaethom alw am yr adolygiad hwn o'r cyflenwad o dai fforddiadwy ar ôl lansio'r weledigaeth honno ym mis Tachwedd 2017.

Mae Cymru'n wynebu llawer o heriau'n cynnwys mynd i'r afael â newid hinsawdd, cefnogi poblogaeth sy'n heneiddio ac adeiladu digon o gartrefi ar draws y genedl, ac roeddem yn glir fod angen newid sylweddol yn y ffordd yr adeiladwn gartrefi i ateb yr heriau hynny.

Rydym yn gefnogol iawn i gydnabyddiaeth y panel annibynnol bod angen i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy o adnoddau fel y gallwn adeiladu'r tai cymdeithasol fforddiadwy sydd eu hangen i ateb maint yr argyfwng tai yng Nghymru.

Mae'r panel wedi gweithio'n galed dros y deuddeg mis diwethaf, a diolchwn iddynt am eu hargymhellion manwl sydd wedi gosod rhai heriau ar bolisi rhent, grantiau a safonau ymysg meysydd eraill.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i roi fframwaith yn ei le sy'n darparu mwy o'r mathau cywir o gartrefi, sy'n fforddiadwy ac yn addas ar gyfer y dyfodol."