Jump to content
Dewislen

03 Awst 2017

Diweddariad Adolygiad Llywodraethiant

Cynhaliodd CHC nifer o ddigwyddiadau ymgynghori gydag aelodau ddechrau mis Gorffennaf i helpu llunio a datblygu cynnig llywodraethiant CHC i aelodau. Fel rhan o'r drafodaeth honno buom yn edrych ar God Llywodraethiant y sector a'i gryfderau a gwendidau posibl yn ogystal â'r heriau'n ymwneud â recriwtio a meysydd ehangach i wella'r cynnig llywodraethiant i aelodau a darpariaeth hyfforddiant ar lywodraethiant. Cafwyd llawer o adborth gwerthfawr yn y digwyddiadau hyn a chaiff yn awr ei ddefnyddio i helpu llunio'r camau nesaf. Yn gynharach eleni, ymrwymodd CHC i adolygu'r Cod Llywodraethiant ac mae'r adborth gan aelodau yn sicr yn awgrymu rhai meysydd ar gyfer gwella. Er mwyn mynd â'r gwaith hwn rhagddo, bydd CHC yn cyhoeddi galwad am ddatganiadau diddordeb mewn ymuno â'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cod Llywodraethiant.

Byddwch yn gwybod hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi cychwyn ei Adolygiad Llywodraethiant ac y bu grŵp llywio a grŵp gohebiaeth ehangach yn gweithio i sefydlu cwmpas clir, yn ogystal â chanlyniadau'r adolygiad. Erbyn hyn dylech fod wedi derbyn neges e-bost gyda dolen i'r arolwg. Derbyniwyd nifer o ymatebion hyd yma ond byddai'n wych cael ymateb gan bob sefydliad sy'n aelod. 11 Awst yw'r dyddiad cau ar gyfer ymateb.