Jump to content
Dewislen

18 Mawrth 2020

Cymorth i tenantiaid yn ystod Coronafeirws (COVID-19)

Meddai Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

“Y flaenoriaeth gyntaf i gymdeithasau tai yng Nghymru yw sicrhau y gall eu tenantiaid fyw’n ddiogel yn eu cartrefi. Rydym yn hyderus na chaiff tenantiaid eu troi allan o gartref cymdeithas tai oherwydd caledi ariannol oherwydd Coronafeirws (COVID-19). Mae’r rhain yn gyfnodau na welodd neb ohonom eu tebyg, fodd bynnag, un peth sy’n parhau’n gyson yw ymrwymiad cymdeithasau tai Cymru i gefnogi eu tenantiaid drwy galedi.

“Mae gan gymdeithasau tai ran hollbwysig i’w chwarae wrth atal a lliniaru digartrefedd pryd bynnag y mae’n digwydd, a byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i sicrhau nad oes neb heb gartref. Gwyddom fod hwn yn amser anodd iawn i lawer o bobl. Mae cymdeithasau tai yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod gwasanaethau cymorth yn eu lle ac yn cyrraedd y bobl sydd eu hangen, yn cynnwys cefnogi gyda trefnu arian a hawlio budd-daliadau. Rydym yn annog unrhyw un sy’n bryderus ac sy’n byw mewn cartref cymdeithas tai i gysylltu â’u landlord.

“Gwyddom fod llawer o drafodaeth ar sut y gall y wladwriaeth gefnogi’r sector tai cymdeithasol drwy’r cyfnod hwn. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau fod mesurau yn eu lle i gefnogi tenantiaid drwy’r argyfwng hwn. Rydym hefyd yn annog Llywodraeth Cymru i gryfhau rhwydwaith ddiogelwch y system llesiant i ostwng yr effaith ar swyddi ac incwm a achosir gan y feirws ofnadwy yma.”