Jump to content
Dewislen

14 Mehefin 2019

Cyhoeddi swyddi newydd i gryfhau tîm polisi a materion allanol gyda

Rydym yn falch cadarnhau penodiad dau Bennaeth Polisi a Materion Allanol yn Cartrefi Cymunedol Cymru.

Gyda dau ddegawd o brofiad mewn materion allanol rhyngddynt, bydd Aaron Hill, Rheolydd Materion Cyhoeddus a CHC, a Rhea Stevens, Rheolydd Polisi, Prosiectau a Materion Allanol Sefydliad Materion Cymreig, yn cryfhau swyddogaeth lobio CHC, gan alluogi'r tîm i ddylanwadu ar bolisi tai ar y lefel uchaf ar draws Cymru a'r Deyrnas Unedig.

Bydd eu swyddi yn canolbwyntio ar adeiladu partneriaethau strategol ar draws y Deyrnas Unedig i safleoli ròl werthfawr tai cymdeithasol mewn datrys yr argyfwng tai a chreu cymunedau cryf a chynaliadwy. Bydd y swyddi newydd yn cefnogi cymdeithasau tai yn Nghymru i adeiladu 75,000 o gartrefi erbyn 2036, a chreu Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Mae Aaron wedi arwain dau dîm yn ystod ei gyfnod gyda CHC, gan weithio ar ddatblygu polisi a meithrin enw da'r sector gyda gwleidyddion gweision sifil a rhanddeiliaid.

Arweiniodd ar waith CHC ar yr Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy yng Nghymru, yn ogystal ag arwain ymgyrchoedd llwyddiannus yn cynnwys Cartrefi i Gymru a Gadwch i Ni Ddal Ati i Gefnogi Pobl. Cyn gweithio i'r CHC, bu'n gweithio i sefydliadau yn cynnwys y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Chonffederasiwn GIG Cymru.

Dywedodd Aaron, sy'n gyn Gadeirydd Public Affairs Cymru:

"Mae cymdeithasau tai yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau miloedd o bobl yng Nghymru bob dydd ac mae ganddynt uchelgais i wneud llawer mwy. Alla'i ddim aros i fynd ymlaen gyda'r gwaith o adeiladu'r partneriaethau rydym eu hangen i gyflawni ein gweledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb."

Yn ategu arbenigedd Aaron, mae Rhea yn arwain portffolio ymchwil a phrosiectau'r Sefydliad Materion Cymraeg, yn ogystal a golygu click on wales a the welsh agenda, cyhoeddiadau dylanwadol iawn y sefydliad. Yn flaenorol bu Rhea yn gweithio ar ymgyrchoedd a swyddi polisi proffil uchel, yn arbenigo mewn polisi plant a gofal cymdeithasol. Mae hefyd wedi gweithio ar y rheng flaen fel Cymhorthydd Gwaith Cymdeithasol ac i elusen plant yn Rwsia.

Esboniodd Rhea pam fod y swydd newydd yn gyffrous iddi:

"Mae tai fforddiadwy, ansawdd da yn hanfodol ar gyfer cymunedau teg, iach a llewyrchus yng Nghymru. Gwelais drosof fy hun y gwahaniaeth y mae cymdeithasau tai yn ei wneud i fywydau pobl ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at fedru chwarae rhan wrth helpu Cartrefi Cymunedol Cymru a'i aelodau i ddatrys yr argyfwng tai yng Nghymru."

Dywedodd Clarissa Corbisiero, Dirprwy Brif Weithredydd a Chyfarwyddydd Polisi a Materion Allanol:

"Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn uchelgeisiol iawn i chwarae eu rhan i ddatrys yr argyfwng tai yng Nghymru. Rwy'n hynod falch fod Aaron a Rhea yn ymuno â'n tîm ehangach i gefnogi cymdeithasau tai a gwireddu'r uchelgais hwnnw drwy ychwanegu gwir nerth a thalent i'n gwaith gwneud polisi ac ymgyrchu."

Mae gwaith cyfredol CHC yn cynnwys dylanwadu ar weithrediad yr Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy yng Nghymru, lobio am newidiadau i'r polisi Credyd Cynhwysol; gweithio gyda Llywodraeth Cymru i asesu a gwella rheoliadau adeiladu a diogelwch tân, a gweithio gyda phartneriaid a Llywodraeth Cymru i greu'r amodau i gymdeithasau tai gyrraedd safonau dim carbon.