Jump to content
Dewislen

25 Chwefror 2020

Cyhoeddi cyllid ar gyfer dulliau adeiladu modern

Mae Julie James, Gweinidog Tai Cymru, heddiw wedi cyhoeddi strategaeth ar gyfer gweithredu dulliau adeiladu modern, ynghyd â budsoddiad o £45m.

Rydym yn wirioneddol falch i weld fod y strategaeth hon hefyd yn canolbwyntio ar gynnal yr economi sylfaenol yng Nghymru drwy greu swyddi lleol a defnyddio deunyddiau lleol. Mae gan gymdeithasau tai eisoes rôl allweddol wrth ddatblygu cymunedau cynaliadwy. Drwy ddefnyddio dulliau adeiladu modern yn ehangach, gallwn gyflymu ein gweledigaeth Gorwelion Tai i wneud Cymru yn fwy iach a llewyrchus a gyda chysylltiadau gwell.

Dywedodd Bethan Proctor, Rheolwr Polisi a Materion Allanol Cartrefi Cymunedol Cymru:

“Rydym yn croesawu ymrwymiad heddiw gan Weinidog Tai Cymru i fuddsoddi £45m yn y diwydiant tai modiwlar, mewn ymateb i’r adolygiad o dai fforddiadwy y gwnaethom alw amdano yn 2017. Mae dulliau adeiladu modern yn hyrwyddo codi tai ansawdd da, carbon isel a fforddiadwy yn gyflym ac ar raddfa eang a gyda chymdeithasau tai yn ymroddedig i godi 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036, bydd cyhoeddiad heddiw yn helpu i wireddu hyn.

Rydym yn falch iawn i weld fod y strategaeth hon hefyd yn canolbwyntio ar gynnal yr economi sylfaenol yng Nghymru drwy greu swyddi lleol a defnyddio deunyddiau lleol. Mae eisoes ddymuniad yn y sector tai cymdeithasol i ddefnyddio dulliau adeiladu modern a bydd strategaeth a buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn agor y drysau ar gyfer llawer mwy i ddatblygu dulliau gweithgynhyrchu oddi ar y safle, gan eu helpu i adeiladu cartref iachach a digarbon, gan fynd i’r afael â’r argyfwng mewn tai a newid hinsawdd.”