Jump to content
Dewislen

18 Mai 2018

CHC yn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar wasanaethau digartrefedd a chymorth tai

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn edrych ar waith ac effeithlonrwydd y rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru.

Mae'r adroddiad yn ganlyniad ymchwiliad y Pwyllgor i'r rhaglen Cefnogi Pobl, a gymerodd dystiolaeth lafar ac ysgrifenedig gan nifer o sefydliadau'n cynnwys Cartrefi Cymunedol Cymru.

Yn arwyddocaol, mae'r adroddiad yn adolygu cynigion Llywodraeth Cymru i uno Cefnogi Pobl gyda naw grant arall yn 2019/20 i greu Grant Ymyrraeth Gynnar, Atal Problemau a Chymorth (EIPS). Rydym yn falch i weld fod y pwyllgor fod Llywodraeth Cymru yn ailystyried y grantiau y mae'n eu cynnig i gynnwys ffrwd cyllid integredig ac yn lle hynny'n annog y Llywodraeth i ystyried manteision uno Cefnogi Pobl gyda grantiau tai a digartrefedd.

Dywedodd Will Atkinson, Rheolydd Polisi a Rhaglenni Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Rydym yn rhoi croeso cynnes i argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. Mae'r rhaglen Cefnogi Pobl yn gostwng y baich ar nifer o wasanaethau yn cynnwys tai, iechyd, digartrefedd, gofal cymdeithasol a chyfiawnder troseddol. Mae hefyd yn helpu pobl agored i niwed i ailintegreiddio'n ôl i gymdeithas drwy addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

"Rydym yn neilltuol o falch i weld yr argymhelliad i Lywodraeth Cymru ailystyried ei chynlluniau ar gyfer ffrwd cyllid integredig. Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddim ond uno Cefnogi Pobl gyda grantiau fydd yn hyrwyddo darparu gwasanaethau fel grantiau cymorth i bobl ddigartref a chysylltiedig â thai."