Jump to content
Dewislen

01 Hydref 2018

CHC yn gwahodd ymateb i ddrafft Gynllun Corfforaethol 2019-2022

Bydd ein cynllun corfforaethol ar gyfer y tair blynedd nesaf yn cefnogi cyflenwi ein gweledigaeth Gorwelion Tai o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Fel bob amser, ein nod yw eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael, i'ch cefnogi drwy gyfnodau heriol a bod yn llais cryf ar y materion sy'n bwysig i chi.

Bydd ein ymgynghoriad gyda'r sector yn canolbwyntio ar y pedair blaenoriaeth strategol allweddol ddilynol ar gyfer ein Cynllun Corfforaethol 2019-22:

  • Dylanwadu ar amgylchedd gweithredu ein haelodau
  • Dweud stori'r sector
  • Darparu gwasanaethau ardderchog i aelodau
  • Paratoi aelodau ar gyfer y dyfodol

Fel rhan o'n hymgynghoriad, hoffem eich barn ar y dilynol:

  • A ydym yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau strategol cywir?
  • A oes unrhyw beth ar goll?
  • A yw'n ddigon uchelgeisiol?
  • Beth fydd yn cael yr effaith fwyaf ar eich sefydliad?
  • Sut olwg fydd ar lwyddiant?
  • Pa elfen sydd fwyaf cyffrous i chi?

Atebwch y cwestiynau dilynol a'u dychwelyd at Julia Sorribes erbyn 5pm ar 26 Hydref os gwelwch yn dda.

Ymunwch â'n gweminar i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y themâu allweddol yng Nghynllun Corfforaethol 2019-2022 CHC. Bydd y weminar yn gyfle i ofyn cwestiynau, rhoi adborth a dweud eich barn ar waith eich corff aelodaeth.