Jump to content
Dewislen

15 Ionawr 2019

CHC yn cyhoeddi adroddiad ar effaith economaidd-gymdeithasol

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos rôl hollbwysig cymdeithasau tai Cymru i'r economi yng Nghymru. Fe wnaethom gomisiynu Beaufort i gasglu data gan gymdeithasau tai Cymru ar gyfer yr adroddiad economaidd-gymdeithasol diweddaraf.

Mae'r dangos yn dangos:

  • Y gwariwyd dros £1.2 biliwn yn 2017/18, 13.5% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.
  • Bod 84% o'r holl wariant gan gymdeithasau tai yng Nghymru wedi aros yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.
  • Roedd y gwerth ychwanegol gros i economi Cymru yn £886 miliwn, 20% yn uwch na'r llynedd.
  • Cafodd 23,000 o swyddi cyfwerth ag amser llawn eu cefnogi gan y sector tai - cynnydd o 4.5% ers 2016/17.
  • Gwariwyd £4 miliwn ar hyfforddi tenantiaid gyda 8,000 o bobl yn derbyn datblygiad cyflogadwyedd a sgiliau

Dywedodd Clarissa Corbisiero-Peters, Cyfarwyddydd Polisi a Dirprwy Brif Weithredydd Cartrefi Cymunedol:

“Mae'r adroddiad hwn yn dangos fod cymdeithasau tai Cymru ynddi ar gyfer yr hirdymor, ac unwaith eto'n rhoi hwb economaidd a chymdeithasol mewn cymunedau lleol ar draws y wlad. Arhosodd 84c o bob £1 gan gymdeithasau tai Cymru yng Nghymru y llynedd ac mae'r buddsoddiad hwn wedi'i wreiddio mewn ardaloedd lleol yn bwysicach nag erioed.

Mae'r adolygiad sy'n mynd rhagddo ar y cyflenwad o dai fforddiadwy yn rhoi cyfle i sicrhau ein bod yn creu amgylchedd polisi sy'n galluogi cymdeithasau tai i gyflawni ein gweledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb."

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.