Jump to content
Dewislen

29 Hydref 2018

CCC yn ymateb i Gyllideb Llywodreath y DU 2018

Mae Cyllideb Llywodraeth y DU heddiw wedi gweld Canghellor y Trysorlys Philip Hammond yn datgelu ei gynlluniau gwario ar gyfer 2019/20, gan gynnwys nifer o gyhoeddiadau mawr ar wariant tai a lles. Mae cyhoeddiadau mawr yn cynnwys:

  • £1 biliwn o fuddsoddiad dros bum mlynedd i helpu cefnogi ymfudo hawlwyr Credyd Cyffredinol
  • Tynnu'r cap benthyca refeniw tai ar gyfer Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr
  • £550m mewn cyllid canlyniadol ychwanegol i Lywodraeth Cymru
  • £120m o gyllid ar gyfer y Fargen Twf Gogledd Cymru

Mae dogfennau'r Gyllideb yn cadarnhau y bydd y buddsoddiad o £1 biliwn yn Credyd Cyffredinol yn gweithredu rhedeg Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith ymlaen am ddwy wythnos, yn ogystal â gostyngiad mewn didyniadau trydydd parti o 40% i 30%. Mae yna £ 1.7bn ychwanegol hefyd i gynyddu lwfansau gwaith Credyd Cyffredinol o £ 1,000 o Ebrill 2019. Fodd bynnag, cadarnhaodd dogfennau'r Gyllideb na fyddai unrhyw newid yn y dyddiad cyflwyno ar gyfer mudo a reolir.

Wrth ymateb i'r gyhoeddiad heddiw dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Rydym yn croesawu buddsoddiad pellach i gefnogi hawlwyr Credyd Cyffredinol. Mae hyn yn gydnabyddiaeth na ellir cyflwyno diwygiad mawr fel Credyd Cyffredinol yn llwyddiannus tra'n torri arian. Fodd bynnag, rydym yn siomedig nad yw Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi oedi ymfudo a reolir, a fydd yn mynd ymlaen fel y cynlluniwyd ym mis Gorffennaf. Rydyn ni'n ofni y bydd hyn yn parhau i achosi caledi dianghenraid trwy wthio pobl ymhellach i ddyled.

"Mae'r arian cyfalaf newydd sydd ar gael i Gymru o ganlyniad i’r gyllideb heddiw yn rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru gynnal buddsoddiad cyson, wrth adeiladu tai fforddiadwy newydd dros y blynyddoedd i ddod. Mae gwneud hynny yn sicrhau ein bod yn gallu cyrraedd ein targed o ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn nhymor y Cynulliad hwn. Bydd hyn hefyd yn ein helpu i gyflawni'r uchelgeisiau a amlinellwyd yng ngweledigaeth cymdeithasau tai - 'Gorwelion Tai' - i greu Cymru lle mae tai da yn hawl sylfaenol i bawb."

Darllenwch papur gwybodaeth manwl o Cyllideb Llywodraeth y DU yma.