Newyddion Diweddaf

CHC yn cyhoeddi lansiad podlediad newydd

06/12/2018

Mae CCC yn hapus i gyhoeddi ein podlediad newydd: 'Trafod Tai'.

Fydd y bodlediad yn trafod materion sy'n effeithio ar dai cymdeithasol, gan ddangos fod y sector yn ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Bydd pob pennod yn anelu dangos sut mae'r sector tai yng Nghymru yn adeiladu...mwy

Yr Adolygiad o Dai Fforddiadwy Cymru yn "gyfle unwaith mewn cenhedlaeth"

15/11/2018

Cartrefi Cymunedol Cymru yn annog y panel Adolygiad o Dai Fforddiadwy Cymru i fod yn feiddgar, dewr a meddwl am yr hirdymor mewn argymhellion i gyflawni'r nod o 75,000 o gartrefi erbyn 2036

Ym mis Tachwedd 2017 galwodd Cartrefi Cymunedol Cymru am adolygiad o bolisi tai fforddiadwy yng...mwy

CHC yn ymateb i'r adroddiad ar y Credyd Cynhwysol

06/11/2018

Ddoe cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig adroddiad Pwyllgor Ymgynghori Nawdd Cymdeithasol (SSAC) ar ôl iddynt graffu ar y rheoliadau ymfudo a reolir ar gyfer y Credyd Cynhwysol. Fel rhan o'r gwaith craffu ar y rheoliadau, fe wnaethant gynnal ymgynghoriad gydag argymhellion ar sut y...mwy

CCC yn ymateb i Gyllideb Llywodreath y DU 2018

29/10/2018

Mae Cyllideb Llywodraeth y DU heddiw wedi gweld Canghellor y Trysorlys Philip Hammond yn datgelu ei gynlluniau gwario ar gyfer 2019/20, gan gynnwys nifer o gyhoeddiadau mawr ar wariant tai a lles. Mae cyhoeddiadau mawr yn cynnwys:

  •  £1 biliwn o fuddsoddiad dros bum mlynedd i helpu...mwy

CCC yn datgelu bod Credyd Cynhwysol yn gwthio tenantiaid cymdeithasau tai Cymru i £2m o ddyled

12/10/2018

Mae ffigurau newydd yn dangos fod tenantiaid cymdeithasau tai Cymru sy'n derbyn Credyd Cynhwysol mewn gwerth £2.282m o ddyled - cynnydd o 150% ers mis Rhagfyr 2017.

Fe wnaethom gomisiynu ymchwil o bron i 7,000 o bobl sy'n dangos fod ôl-ddyledion rhent cyfartalog tenant sy'n hawlio...mwy

CHC yn ymateb i gyhoeddiad ar Gyllideb Llywodraeth Cymru

02/10/2018

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei gyllideb ar gyfer 2019/10 heddiw gyda Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, yn cadarnhau y caiff cyllid ar gyfer digartrefedd a Cefnogi Pobl ei glustnodi tan ddiwedd tymor hwn y Cynulliad.

Mae'r cyhoeddiad yn dilyn ymgyrch...mwy

CHC yn ymateb i gyhoeddiad cyllid yr Adran Gwaith a Phensiynau ar Gymorth Cynhwysol

01/10/2018

Cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig fore heddiw y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cyllido Cyngor Ar Bopeth i ddarparu Cymorth Cynhwysol o fis Ebrill 2019.

Cynlluniwyd Cymorth Cynhwysol i gefnogi tenantiaid i baratoi am y Credyd Cynhwysol drwy gynnig cyngor ar lythrennedd...mwy

CHC yn gwahodd ymateb i ddrafft Gynllun Corfforaethol 2019-2022

01/10/2018

Bydd ein cynllun corfforaethol ar gyfer y tair blynedd nesaf yn cefnogi cyflenwi ein gweledigaeth Gorwelion Tai o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Fel bob amser, ein nod yw eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael, i'ch cefnogi drwy gyfnodau heriol...mwy

CCC yn cyhoeddi cynnig newydd i Aelodau Bwrdd

21/09/2018

Mae Cymdeithasau Tai yng Nghymru yn denu pobl fedrus, angerddol, sy'n gwneud eu cymunedau'n well ac yn gyrru eu busnesau ymlaen.

Mae'r busnesau y maent yn eu gwasanaethu yn gymhleth ac nid yw'r pwysau ar fyrddau erioed wedi bod yn fwy.

Rydym wedi bod yn siarad ag aelodau'r bwrdd i...mwy

CCC yn cyhoeddi ymateb i'r Adolygiad Tai Fforddiadwy

20/09/2018

Tystiolaeth i'r adolygiad o dai fforddiadwy yn dangos y bydd mwy o hyblygrwydd a chydweithio yn galluogi cymdeithasau tai Cymru i ateb yr uchelgais am gyflenwad

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru heddiw wedi cyhoeddi ei ymateb i'r Galwad am Dystiolaeth gan yr Adolygiad Annibynnol o'r...mwy